Toimintakertomus 2008

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry

Karhula-Koti
Sudenkatu 6
48600 KARHULA
puh. (05) 2297 311

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 a
48230 KOTKA
puh. (05) 2297 122

Kotka-Koti
Itäkatu 8
48100 Kotka
puh. (05) 2297 211

Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2
48600 Kotka
puh (05) 260 6430

Sapokan Helmi Kiinteistö Oy
Gutzeitintie 17 ja 19
48100 Kotka
puh (05)2297 122


YLEISTÄ
Kulunut vuosi 2008 oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 63. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ikäihmisille turvallisia, yksilöllisiä ja laadukkaita asumis- sekä hyvinvointipalveluja. Toimintatapana on toimia kaikessa avoimesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaen yhdistyksemme strategiaa ja noudattaen yhteisesti hyväksyttyjä arvojamme: arvostus, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, moniarvoisuus ja oikeudenmukaisuus.

Strategian mukaisesti painopistealueita vuoden 2008 aikana on ollut huonokuntoisten vanhusten omassa kodissa asumisen tukeminen sekä palvelujen kehittäminen ja ryhmäkotien erikoistuminen dementiahoidon tuottamiseen ja kehittämiseen . Koskenrinteen Kotien vuokra- ja palveluasunnoissa sekä kotiemme ulkopuolella asuville ikä-ihmisille annettavaa kotipalvelua kehitettiin toimintakauden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat alkuvuodesta 2008 uuden Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen, jossa tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, hyvän johtamisen ja henkilöstön osaamisen lisääminen sekä laadukkaat asuin- ja hoitoympäristöt. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa on laatusuosituksen tavoitteet huomioitu.

Vuoden 2008 alussa siirtyi Karhunkulman Kohtaamispaikan toiminta Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitolta yhdistyksen toiminnaksi.

Vuodelle 2008 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yhteistyö Kotkan kaupungin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa on jatkunut tiiviinä.
Sivun alkuun
TALOUS
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kirjasi kertomusvuodelta tappiota 119 558,22 euroa. Yhdistyksen konsernitulos on – 121 575,62. Verollisen elinkeinotoiminnan tulos on – 167 949,26. Tulokseen vaikutti ennen muuta kiinteistöjen ylläpidosta, kunnostamisesta sekä laitehankinnoista johtuneet kertaluontoiset kulut. Keittiöihin uusittiin laitteita ja kalustoa 48 1111,78 eurolla ja kiinteistöautomatiikkaa 25 620 eurolla sekä hälytysjärjestelmää 50 178,60 eurolla. Karhunkulman kohtaamispaikan toiminta siirtyi yhdistykselle 1.1.2008 alkaen, tältä osin tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Yhdistyksellä on sopimus palkkahallintopalvelujen ostamisesta Pretax Palkat Helsinki Oy:ltä 1.10.2008 alkaen.

Kertomusvuonna kaupunki osti hoivapalveluja 1 858 500,00 eurolla sekä päiväkeskuspalveluja 140 712,70 eurolla. Kaupungin maksuosuus kotipalvelun palveluseteleistä oli 556 632,36 euroa ja lyhytaikaishoidon palveluseteleissä 366 686,07 euroa. Projektitoimintaan käytettiin Raha-automaattiavustuksia 111 244,50 euroa ja TE-Keskuksen projektitukea 48 092,00 euroa. Yhdistys työllisti kertomusvuoden aikana 24 työnhakijaa, joiden palkkakustannuksiin saatiin työllistämistukea 254 001,83 euroa. Matalapalkkatukea saatiin 12 5387,28 euroa.
Talouden tunnuslukuja:
v.2008 v.2007 v.2006
Liikevaihto (teur) 5 173 4 657 4 512
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (teur) 4 510 4 015 0
Voitto/tappio (teur) -120 46 -56
Omavaraisuusaste (%) 15,3 16,2 15,0
Maksuvalmius 0,62 0,73 0,74

Yhdistyksen tärkein lähivuosien haaste talouden kannalta on palvelutuotannon pitäminen kilpailukykyisenä sekä varautuminen kiinteistöjen peruskorjaushankkeeseen.


Sivun alkuun

KIINTEISTÖPALVELUT
Yhdistyksellä on kiinteistöt Kotkassa kolmessa kaupunginosassa:
Koskenrinteen Koti Metsolan kaupunginosassa
Kotka-Koti Kotkansaarella
Karhula-Koti Karhulan kaupunginosassa
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n senioritalot Kotkansaarella

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22.276 m2
Koskenrinteen Koti 11.831 m2
Kotka-Koti 4.179 m2
Karhula-Koti 3.760 m2
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy 2.506 m2

Kodeissamme on asuntoja 306 ja 15 lyhytaikaispaikkaa.

Koskenrinteen Koti
Asuintalo A 35 ryhmäkotiasuntoa
Asuintalo B 24 huoneistoa
Asuintalo C 36 huoneistoa
Asuintalo D 37 huoneistoa
Rivitalot 1 ja 2 10 huoneistoa
Nuutti-Koti 10 ryhmäkotiasuntoa

Kotka-Koti
Palveluasuntoja 53 huoneistoa
Norska-Koti 15 lyhytaikaispaikkaa

Karhula-Koti
Palveluasuntoja 31 huoneistoa
Rauhala 14 ryhmäkotiasuntoa
Turvala 14 ryhmäkotiasuntoa

Sapokan Helmi Kiinteistö Oy
Senioritalot
Gutzeitintie 17, 21 asuntoa
Gutzeitintie 19, 21 asuntoa

Toimintavuoden aikana tehtiin Kotka-Kodissa hissien peruskorjaus, jossa korjauksessa hissit ajanmukaistettiin.

Toimintavuonna suoritettiin kiinteistöissä kunnossapitokorjauksia, mm. 50 asunnon siistimiskorjaukset.

Toimintasuunnitelman mukaisesti veden-, sähkön- ja energiankulutusta on mitattu säännöllisesti kuukausittain.

Kotkan kaupunki on vuokrannut tiloja Koskenrinteeltä 175,0 m² aluetupatoimintaan. Koskenrinteen Kodista on Jukka Hultman vuokrannut 28,5m² suuruisen tilan kioskitoimintaa varten. Kampaamopalvelujen tuottamista varten on Sirpa Ollikainen vuokrannut työtilat Kotka-Kodista ja Karhula- Kodista yhteensä 31,75 m² Koskenrinteen Kodista Tuula Sipola on vuokrannut 11.5 m² suuruisen työtilan kampaamopalveluja varten.

Sivun alkuun

HOIVA- JA KOTIPALVELUT
Hoivapalveluyksiköissä palvelut on annettu asukkaille tehostettuna kotihoitona. Tehostettuna kotihoitona asukkaat ovat saaneet yksilöllisistä tarpeista lähteviä erilaisia hoivan ja huolenpidon palveluita. Kotkan kaupunki on ostanut vuosisopimuksella ryhmäkotipaikat, joita kodeissamme on 73. Hoivapalveluyksikössä asuville asukkaille on tehty henkilökohtainen palvelupaketti, joista maksupäätökset on tehnyt kaupungin kotipalveluohjaaja.

Hoivapalvelussa on painotettu kuntouttavaa hoitotyötä sekä dementiahoitoa. Koko henkilökunta on saanut kattavan koulutuksen kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen. Toimintavuoden aikana on aloitettu henkilökunnan koulutus dementiahoitotyöhön.

Kotipalvelua on kaikki se toiminta, millä edistetään asiakkaan selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista omassa kodissa. Palvelun tavoitteena on asiakkaiden hyvinvointi kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä tavoite on saavutettu antamalla ammattitaitoista, luotettavaa ja turvallista kodinhoitoapua, hoivaa ja hoitoa kaikille yhdistyksen vuokra- ja palveluasunnoissa asuville asukkaille, sekä niiden lähiympäristössä asuville ikäihmisille. Asiakkaat ovat oikeutettuja kaupungin myöntämään palveluseteliin täytettyään siihen vaaditut kriteerit.

Asukkaamme vuonna 2008

  Karhula-Koti Kotka-Koti Koskenrinne Karhunkulma Yhteensä
Asukasmäärä
(31.12.2008)
61 55 167 283
(2007: 286)
Sukupuolijakauma 15 miestä 12 miestä 43 miestä 70 miestä
  46 naista 43 naista 124 naista 213 naista
Ikäjakauma        
alle 65 v 0 1 4 5
65-74 v 2 1 26 29
75-84 v 31 27 74 132
yli 85 v 28 26 63 117
Keski-ikä 84,01
(2007: 83,29)
85,33
(2007: 84,65)
82,19
(2007: 81,47)
83,84
(2007: 82,49)
Asukkaita
vuoden 2008 aikana
77
(2007:80)
62
(2007: 65)
195
(2007: 200)
334
(2007: 333)
Kotipalveluasiakkaita
vuoden 2008 aikana
40
(2007: 41)
73
(2007: 75)
139
(2007: 162)
23 275
(2007: 278)
Sapokan Helmen asukkaat v. 2008 
Asukasmäärä (31.12.)		56 (v.2007 56)
Sukupuolijakauma			16 miestä 
				40 naista
Asukkaita vuoden 2008 aikana	57 (v. 2007 61)
Sivun alkuun
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päiväkeskuspalveluja tuotetaan Karhunkulman Kohtaamispaikassa ja Kotka-Kodissa. Asiakkaat tulevat Karhunkulman Kohtaamispaikkaan Karhulan alueelta ja Kotka-Kodin päiväkeskukseen Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta. Päiväkeskukset ovat avoinna arkisin kello 8.00 – 15.00. Päivätoimintaan on kuulunut aamupalan, lounaan ja päiväkahvin lisäksi mm. tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset viriketuokiot esim. pelit, laulu- ja lukutuokiot sekä viikoittaiset leivontapäivät. Asiakkailla on tarjottu myös saunapalvelua.

Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestettiin tarvittaessa. Karhunkulman Kohtaamispaikan asiakkaat ovat vuoden 2008 aikana tehneet kaksi teatterimatkaa Kotkan teatteriin ja kesäretken Kaunissaareen.

Kaikkien asiakkaiden terveyttä ja toimintakykyä on seurattu kuukausittain esim. verenpaine-, paino- ja tarvittaessa verensokerimittauksin. Kotka-Kodin kuljetuspalvelun on vuoden 2008 aikana tuottanut Kotkan Palveluautot Ky ja Karhunkulman Kohtaamispaikan kuljetukset on tuottanut Heino Tours.

Asiakkaat vuoden 2008 aikana
Karhunkulma Kotka-Koti
Asiakkaita / päivä 21,7 15,5
Asiakkaita 2008 aikana 110 70
Käyntikerrat 5 386 4 235

Sivun alkuun
LOMAOSASTO ( LYHYTAIKAISPAIKAT )
Lomaosaston toiminnalla on tuettu omaishoitajien jaksamista ja mahdollistettu omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. Lomaosaston kautta terveyskeskussairaala ja Kymenlaakson keskussairaala ovat vuoden 2008 aikana kotiuttaneet 32 asiakasta. Toimenpiteellä on vähennetty sairaalapaikkojen käyttöä vuoden 2008 aikana 413 hoitovuorokautta. Lomaosaston hoitojaksot ovat olleet 1-2 viikkoa, jonka aikana on kartoitettu asiakkaiden kotona selviytyminen. Yksikön työmuotona on kuntouttava työote. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan selviytymään omatoimisesti mahdollisimman monista päivittäisistä askareista. Toimintavuoden aikana hoitovuorokausia kertyi 5 814 (15,9/as/pv).
Sivun alkuun

PROJEKTIT
PTekniikka tutuksi-projekti (2005-2008)
Keväällä 2005 aloitetussa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa ”Tekniikka tutuksi-projektissa”. on perehdytetty ikääntyviä (yli 65-vuotiaita) kotkalaisia omaehtoisesti, turvallisesti ja virikkeellisesti käyttämään ja hallitsemaan erilaisia arkielämässä tarvittavia teknisiä laitteita ja välineitä. Pääpaino on ollut tietotekniikassa sekä siihen liittyvissä laitteistoissa, ohjelmistoissa ja palveluissa, koska yhteiskunnan toiminnot siirtyvät yhä enenevässä määrin tietoverkkojen välityksellä hoidettavaksi. Kotka-Kodissa, Koskenrinteen Kodissa ja Karhunkulman Kohtaamispaikassa toimineet tekniikkakerhot ovat kokoontumalla viikoittain. Kerhot toimivat ”avoimet ovet” periaatteella, joten kaikki ovat olleet tervetulleita mukaan hakemaan apua teknisiin/tietoteknisiin ongelmiinsa tai tutustumaan uusiin sekä vanhempiin teknisiin laitteisiin ja niiden käyttöön. Kerhojen aiheet vaihtelivat ja ne valittiin kävijöiden sen hetkisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Kerhoissa on toimintavuoden aikana käynyt noin 50 henkilöä.

Etsivä-projekti työtä tarjolla - työelämän (2006 – 2008)
Etsivä-projekti oli Kaakkois-Suomen Te-keskuksen rahoittama työllisyyspoliittinen projekti. Projekti oli osana valtakunnallista Etsivä-projektia. Projektin toiminta-alueeseen kuuluivat Hamina, Kotka ja Pyhtää. Tavoitteena oli työllistää vuosittain palkkatuella yli 500 päivää työttömänä olleita henkilöitä 15 ja työmarkkinatuella 5 henkilöä. Etsivätyö kohdentui erityisesti seuraaviin ryhmiin:
* sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet ja koulutuksen keskeyttäneet
* sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat muilla aloilla työskentelevät
* maahanmuuttajat
* muilta aloilta työttömiksi jääneet, vanhustyöstä kiinnostuneet työnhakijat / alanvaihtajat.

Etsivä-projektin kautta palkkatuella työllistettynä oli vuoden 2008 aikana Koskenrinteen Kodeissa 24 henkilöä ja muilla yhteistyökumppaneilla 3 henkilöä. Eri työmarkkinatuilla tutustumassa hoitotyöhön on ollut toimintavuoden aikana kaikkiaan 19 henkilöä. Projektin kautta järjestettiin vuoden 2008 aikana tsemppi-koulutuksia 7 kertaa.

Sivun alkuun

Maahanmuuttajavanhukset – projekti (2007 – 2009)
Maahanmuuttajavanhukset – projektin toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se on osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista Kotoutuminen vanhustyöhön projektia. Projektin päätavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla helpotetaan iäkkäiden maahanmuuttajien kotoutumista uuteen kotimaahan, syrjäytymisen estäminen ja elämänlaadun parantaminen. Suurin osa projektin piiriin kuuluvista asiakkaista on inkerinsuomalaisia paluumuuttajia Pietarin alueelta.

Tammikuussa 2008 käynnistyi Ruonalan kirkon kerhotiloissa Tiistai-kerho johon on viikoittain osallistunut säännöllisesti n. 30 inkerinsuomalaista ikä-ihmistä. Kerhon ohjelma koostui musiikista, askartelusta, ajankohtaisista asioista, keskustelusta ja kahvituokiosta. Toimintavuoden aikana on tutustuttu Kotkan Maretariumiin ja Kotka-Kotiin ja osallistuttu Varttuneemman väen monikulttuuriseen kevätjuhlaan. Kiertoajelulla on tutustuttu Kotkan alueen kirkkoihin sekä osallistuttu Kotka-Kodissa Joulumarkkinoille.

Neuvontaa ja ohjausta arkielämän asioissa on annettu koko toimintavuoden aikana. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa.

Silta-projekti
Vuosina 2005-2008 toteutettu SILTA-projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projektin toiminnasta vastasi vuosina 2005-2007 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. vuonna 2008 vastuu siirtyi Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:lle, jolloin Karhunkulman Kohtaamispaikan toiminta siirtyi yhdistykselle.

Projektin tavoitteena oli turvata laadukas ja turvallinen kotona asuminen, rakentaa tukiverkosto yksinäisten vanhusten itsenäisen kotona asumisen turvaksi, sekä kehittää omaishoidon toimintamuotoja.

SILTA-projketi muodosti toimivan kokonaisuuden ohjausryhmän, yhteistyöverkoston sekä asiakkaiden ja omaisten kanssa. Projektin toteutuksessa keskeinen resurssi oli Karhunkulman henkilökunta. SILTA-projektin tuotoksena toiminta tapa Karhunkulmassa muuttui. Karhunkulman Kohtaamispaikasta tuli yhden numeron neuvontapaikka. Vanhusasiakkaille tai heidän omaisilleen annettiin neuvontaa, tukea ja palveluohjausta. Uuteen toimintatapaan sitoutuivat kaikki työntekijät.
Sivun alkuun

Lahjoitukset
Toimintavuoden 2008 aikana yhdistys sai vastaanottaa Valma Saveniuksen testamenttilahjoituksen 24 000,20 euroa.


Sivun alkuun

MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Kevät- ja syyskokoukset

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n kevätkokous pidettiin huhtikuun 24. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 14. Syyskokous pidettiin marraskuun 4. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 18.

Hallitus

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:tä johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2008 kokoontui 11 kertaa. Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkiöistä:

Hallitus
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:tä johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2008 kokoontui 11 kertaa. Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkiöistä:
Mäkelä Erkki puheenjohtaja
Hynninen Raimo varapuheenjohtaja
Grönvall Marja-Liisa
Korjus Raimo
Jääskeläinen Jari
Tani Kirsi
Vainikka Marja-Liisa

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteerinä johtaja Eeva-Liisa Säisä ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Sirkku Paukkunen.

Toimikunnat

Hallituksen asettamissa toimikunnissa ovat toimineet toimintavuoden 2008 aikana:

Hallituksen työvaliokunta:
Mäkelä Erkki
Hynninen Raimo
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Kiinteistötoimikunta:
Mäkelä Erkki
Hynninen Raimo
Säisä Eeva-Liisa
Säisä Sakari

Johtoryhmä:
Autio Arja-Leena, vastaava hoitaja 1.9. asti
Merisalo Irene, vastaava hoitaja 1.3. alkaen
Paukunen Sirkku, talouspäällikkö
Seppinen Päivi, vastaava hoitaja/projektivastaava
Säisä Eeva-Liisa, johtaja
Säisä Sakari, huoltomestari
Tiainen Hannele, vastaava hoitaja

Sivun alkuun

Tilintarkastus

Vuoden 2008 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Kymen Tilintarkastus Oy päävastuullisena tarkastajana Kauko Hotti, HTM ja Tanja Aaltonen HTM Varatilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2007 alussa 173 jäsentä ja vuoden lopussa 171 jäsentä.

Jäsenyydet

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n, Vanhustyön Keskusliiton, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n, Tradekan ja Sosiaalialan Työnantajaliitto ry/Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Eeva-Liisa Säisä on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n liittotoimikunnan jäseneksi liittokokouksessa 24.11.2007 kolmevuotiskaudeksi.
Sivun alkuun

Huomionosoitukset

Hallituksen ja henkilökunnan yhteisessä puurojuhlassa, joka pidettiin 16. päivänä joulukuuta, saivat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton hopeisen ansiomerkin: Bruce Eeva, Forss Sinikka, Lehtonen Jaana, Paappanen Kirsi, Säisä Sakari ja Virolainen Maarit

Seuraavia henkilöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Ritva Virtanen 70- vuotta
Reijo Laine 60-vuotta

Työntekijöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Virsunen Anne 50-vuotta
Tuomi Elisa 50-vuotta
Autio Terezia 60-vuotta
Merisalo Irene 50-vuotta
Paappanen Kirsi 60-vuotta
Bruce Eeva 60-vuotta
Halonen Ritva 50-vuotta

Immonen Kirsti eläkkeelle jääminen

Muut muistamiset:
Käpyrinne ry 70-vuotta
Maria-Koti 40-vuotta
Kotkan Sos.dem Työväenyhdistys 120-vuotta
Leppärengas 25-vuotta

Vieraat

Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.

Kerho- ja virkistystoiminta

Asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena ovat kotiemme peruspalveluiden lisäksi lukuisat vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot ja virikkeitä antavat toiminnot.

Koskenrinteen Koti
* Laulukerho
    joka toinen viikko, asukastoimikunnan toimintana
* Seurakunnan kerho
    joka toinen viikko, srk:lta ohjaaja
* Jumppakerho
     joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Närhinnurkan ikinuoret
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Tiistain kävelyretki
     viikoittain, asukastoimikunnan toimintaa * Asukastoimikunnan kahvitilaisuus
    viikoittain, asukastoimikunnan toimintana
* Tekniikkatutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Kotka-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Ikäihmisten iltapäiväkerho
    viitoittain, vapaaehtoistoimintanaa
* Jumppakerho
    joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Tekniikkatutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Karhula-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Sirpan kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Soilin kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Helin ja Irjan kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Avopuolen aamuvirike tuokio
     kolme kertaa viikossa

Kuntosali
Koskenrinteellä on pienimuotoinen kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden ja henkilökunnan käytössä. Kuntosalin käyttäjämäärä lisääntyi huomattavasti kertomusvuoden aikana.

Närhinnurkka
Koskenrinteellä on toiminut kertomusvuoden aikana vapaaehtoisvoimin aluetupa Närhinnurkka. Toiminta on ollut vilkasta äiti-lapsiryhmässä sekä posliinimaalausryhmässä.
Sivun alkuun

HENKILÖSTÖ
Vuoden 2008 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 80 henkilöä (-07 78 ). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 51 henkilöä. Palkkatuilla työllistettyjä oli vuoden aikana 24 henkilöä (-07 31), joista kertyi 9,37 henkilötyövuotta (-07 13,5 ).

Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen toiminimikkeittäin:
2008 2007
Johtaja 1 1
Talouspäällikkö 1 1
Taloussihteeri 1 1
Vastaava hoitaja 22
Huoltomestari 11
Laitosmiehet 2 2
Siivoja 2 2
Sairaanhoitajat 3 4
Perus/lähihoitajat 46 46
Kodinhoitaja 2 1
Päiväkeskustyöntekijä 2 1
Kotiavustajat 11 13
Projektityöntekijät 4 3
Varahenkilöstö 2
Yhteensä 8078

Koulutus
Henkilökunnan koulutuksessa on kuluneena toimintavuotena ollut pääpaino laadun varmistamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Dementiatyön passin kahden päivän koulutuksessa sai 18 lähihoitajaa. Paloturvallisuudesta on järjestetty koulutusta säännöllisesti vuosittain.

Eri koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan 76 eri henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 175,5. Koulutuspäiviä kertyi 2,3 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppisopimustoimisto nimesi Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n vuoden 2008 oppisopimustyönantajaksi.

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä järjesti 30.11. – 03.12. avustus-/opintomatkan Pietarin alueelle. Matkalla tutustuttiin Inkerin suomalaisten vanhusten arkeen. Matkalle osallistui yhdistyksestä 10 henkilöä.
Sivun alkuun

Yhteistoiminta

Toimintakaudella 2008 luottamusmiehenä on toiminut 01.01.- 09.06. Koistinen Helena ja 10.06. alkaen Virsunen Anne. Työsuojeluvaltuutettuna toimintakaudella 2008 on toiminut 01.01.-15.02. Rantamo Tuula ja 16.02. alkaen Pylväläinen Paula.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 3 kertaa.

Työsuojelutoimikunta:
Vainikka Marja-Liisa puheenjohtaja (varalla Hynninen Raimo)
Marttila Kirsi, sihteeri
Rantamo Tuula, työsuojeluvaltuutettu 01.01.-15.02.
Pylväläinen Paula, työsuojeluvaltuutettu 16.02. alkaen
Koistinen Helena, luottamusmies 01.01.- 09.06.
Virsunen Anne, luottamusmies 10.06. alkaen
Säisä Eeva-Liisa, työsuojelupäällikkö
Autio Arja-Leena 01.01.-01.09
Merisalo Irene 02.09 alkaen
Liljander Elsi
Särmä Marjo
Säisä Sakari

Kaakkois-Suomen Työsuojelupiiri on tehnyt tarkastuskäynnin 23.04.2008. Tarkastuksen kohteena oli Palvelutaloyhdistyksen työyksiköiden turvallisuuden hallintamenettelyt. Tarkastuskertomuksessa todettiin turvallisuuden hallintamenettelyjen olevan asianmukaisesti hoidettuna.

Sivun alkuun

YT-neuvottelukunta

YT-neuvottelukunta on kokoontunut 2 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
YT-neuvottelukunta on kokoontunut 2 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
Mäkelä Erkki, puheenjohtaja (varalla Kirsi Tani)
Koistinen Helena, luottamusmies 01. - 09.06
Virsunen Anne, luottamusmies 10.06. alkaen
Rantamo Tuula, työsuojeluvaltuutettu 01. - 15.02
Pylväläinen Paula, työsuojeluvaltuutettu 16.02. alkaen
Säisä Eeva-Liisa, työsuojelupäällikkö
Hemmilä Minna
Liljander Else
Vanhala Pirjo

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta yhdistyksellä on sopimus Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Sopimus sisältää myös terveyskeskustasoisen sairaanhoidon.

Henkilöstön työssä jaksamista on tuettu Haikon Kartanossa pidetyillä TYHY-päivillä 20.5. ja 9.9. Haikon Kartanon annista nautti 62 työntekijää.

Pirkko Lahti piti kaksi jaksamista tukevaa tilaisuutta joista toinen oli keväällä, johon tilaisuuteen osallistui 48 henkilöä ja toinen syksyllä, johon tilaisuuteen osallistui 32 henkilöä.
Sivun alkuun