Toimintakertomus 2007


YLEISTÄ
Kulunut vuosi 2007 oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 62. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ikäihmisille turvallisia, yksilöllisiä ja laadukkaita asumis- sekä hyvinvointipalveluja. Toimintatapana on toimia kaikessa avoimesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaen yhdistyksemme strategiaa ja noudattaen yhteisesti hyväksyttyjä arvojamme: arvostus, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, moniarvoisuus ja oikeudenmukaisuus.

Strategian mukaisesti painopistealueita vuoden 2007 aikana on ollut huonokuntoisten vanhusten omassa kodissa asumisen tukeminen sekä palvelujen kehittäminen ja ryhmäkotien erikoistuminen dementia hoidon tuottamiseen ja kehittämiseen . Koskenrinteen Kotien vuokra- ja palveluasunnoissa sekä kotiemme ulkopuolella asuville ikä-ihmisille annettavaa kotipalvelua kehitettiin toimintakauden aikana omana toimintana.

Toimintavuoden aikana käytiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa tiiviisti neuvotteluja Karhunkulman Kohtaamispaikan toiminnan siirtymisestä yhdistyksen toiminnaksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 12.10.2007 ja Karhunkulman Kohtaamispaikan toiminta tulee yhdistyksen toiminnaksi 1.1.2008 alkaen. Juhlava avainten luovutustilaisuus oli 14.12.2007.

Yhdistys on mukana Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoimassa TAAS-SOCOM hankekokonaisuuteen kuuluvassa pilottihankkeessa Asumisteknologialla tukea ikääntyneiden henkilöiden asumisympäristöön.

Vuodelle 2007 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yhteistyö Kotkan kaupungin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa on jatkunut tiiviinä.
Sivun alkuun
TALOUS
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kirjasi kertomusvuodelta voittoa 45 577,13 euroa. Yhdistyksen konsernitulos on 45 929,24 Konsernitulokseen vaikuttaa Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n tilinpäätöksessä tehty asuintalovaraus 6 280,00. Kaakkois Suomen Verovirasto ilmoitti 22.10.2007, että se pitää yhdistyksen palvelutalotoimintaa verollisena elinkeinotoimintana verovuodesta 2007 alkaen. Tilikauden tuloverot ovat 9 200,46 euroa. Tältä osin tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen edellisvuoden kanssa.

Kertomusvuonna kaupunki osti hoivapalveluja 1 770 997,10 eurolla sekä päiväkeskuspalveluja 61 441,00 eurolla Kaupungin maksuosuus kotipalvelun palveluseteleistä oli 549 727,50 euroa ja lyhytaikaishoidon palveluseteleissä 274 667,00 euroa ja TE-keskuksen projektitukea 42 108,96 euroa. Yhdistys työllisti kertomusvuoden aikana 26 työnhakijaa, joiden palkkakustannuksiin saatiin työllistämistukia 192 112,41 euroa Matalapalkkatukea saatiin 7 406,02 euroa.
Talouden tunnuslukuja:
				v.2007		v.2006		v.2005
	Liikevaihto (teur)		4 657		4 512	 	4 290 
	Elinkeinotoiminnan
	liikevaihto (teur)		4 015	    	0	      	0	
	Voitto/tappio (teur)	46		-56   		-52
	Omavaraisuusaste (%)	16,2		15,0  		17,0
	Maksuvalmius	  	0,73	  	0,74	   	0,73
	
Yhdistyksen tärkein lähivuosien haaste talouden kannalta on palvelutuotannon pitäminen kilpailukykyisenä sekä varautuminen kiinteistöjen peruskorjaushankkeisiin.


Sivun alkuun

KIINTEISTÖPALVELUT
Yhdistyksellä on kiinteistöt Kotkassa kolmessa kaupunginosassa:
Koskenrinteen Koti Metsolan kaupunginosassa
Kotka-Koti Kotkansaarella
Karhula-Koti Karhulan kaupunginosassa
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n senioritalot Kotkansaarella

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22.276 m2
Koskenrinteen Koti 11.831 m2
Kotka-Koti 4.179 m2
Karhula-Koti 3.760 m2
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy 2.506 m2

Kodeissamme on asuntoja 306 ja 15 lyhytaikaispaikkaa.

Koskenrinteen Koti
Asuintalo A 35 ryhmäkotiasuntoa
Asuintalo B 24 huoneistoa
Asuintalo C 36 huoneistoa
Asuintalo D 37 huoneistoa
Rivitalot 1 ja 2 10 huoneistoa
Nuutti-Koti 10 ryhmäkotiasuntoa

Kotka-Koti
Palveluasuntoja 53 huoneistoa
Norska-Koti 15 lyhytaikaispaikkaa

Karhula-Koti
Palveluasuntoja 31 huoneistoa
Rauhala 14 ryhmäkotiasuntoa
Turvala 14 ryhmäkotiasuntoa

Sapokan Helmi Kiinteistö Oy
Senioritalot
Gutzeitintie 17, 21 asuntoa
Gutzeitintie 19, 21 asuntoa

Toimintavuonna suoritettiin kiinteistöissä kunnossapitokorjauksia, mm. 50 asunnon siistimiskorjaukset.

Toimintasuunnitelman mukaisesti veden-, sähkön- ja energiankulutusta on mitattu säännöllisesti kuukausittain.

Kotkan kaupunki on vuokrannut tiloja Koskenrinteeltä 175,0 m² aluetupatoimintaan. Koskenrinteen Kodista on Jukka Hultman vuokrannut 28,5m² suuruisen tilan kioskitoimintaa varten.

Kampaamopalvelujen tuottamista varten on Sirpa Ollikainen vuokrannut työtilat Kotka-Kodista ja Karhula- Kodista yhteensä 31,75 m² Koskenrinteen Kodista Tuula Sipola on vuokrannut 11.5 m² suuruisen työtilan kampaamopalveluja varten.

Sivun alkuun

HOIVA- JA KOTIPALVELUT
Hoivapalveluyksiköissä palvelut on annettu asukkaille tehostettuna kotihoitona. Tehostettuna kotihoitona asukkaat ovat saaneet yksilöllisistä tarpeista lähteviä erilaisia hoivan ja huolenpidon palveluita. Kotkan kaupunki on ostanut vuosisopimuksella ryhmäkotipaikat, joita kodeissamme on 73. Hoivapalveluyksikössä asuville asukkaille on tehty henkilökohtainen palvelupaketti, joista maksupäätökset on tehnyt kaupungin kotipalveluohjaaja.

Hoivapalvelussa on painotettu kuntouttavaa hoitotyötä sekä dementiahoitoa. Koko henkilökunta on saanut kattavan koulutuksen kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen. Toimintavuoden aikana on aloitettu henkilökunnan koulutus dementiahoitotyöhön.

Kotipalvelua on kaikki se toiminta, millä edistetään asiakkaan selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista omassa kodissa. Palvelun tavoitteena on asiakkaiden hyvinvointi kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä tavoite on saavutettu antamalla ammattitaitoista, luotettavaa ja turvallista kodinhoitoapua, hoivaa ja hoitoa kaikille yhdistyksen vuokra- ja palveluasunnoissa asuville asukkaille, sekä niiden lähiympäristössä asuville ikäihmisille. Asiakkaat ovat oikeutettuja kaupungin myöntämään palveluseteliin täytettyään siihen vaaditut kriteerit. Palvelusetelit ovat määrärahasidonnaisia, joten asiakkaat joutuvat usein odottamaan niiden saantia kaupungilta.
Asukkaamme vuonna 2007
  Karhula-Koti Kotka-Koti Koskenrinne Yhteensä
Asukasmäärä
(31.12.2007)
64 55 167 286
(2006: 288)
Sukupuolijakauma 18 miestä 11 miestä 44 miestä 73 miestä
  46 naista 44 naista 123 naista 213 naista
Ikäjakauma        
alle 65 v 1 1 4 6
65-74 v 1 5 28 34
75-84 v 34 21 78 133
yli 85 v 28 28 57 113
Keski-ikä 83,29
(2006:83,25)
84,65
(2006: 84,36)
81,47
(2006: 81,02)
82,49
(2006: 82,14)
Asukkaita
vuoden 2007 aikana
80
(2006:85)
65
(2006: 59)
200
(2006: 189)
333
(2006: 333)
Kotipalveluasiakkaita
vuoden 2007 aikana
41
(2006: 50)
75
(2006: 72)
162
(2006: 135)
278
(2006: 257)
Sapokan Helmen asukkaat v. 2007 
Asukasmäärä (31.12.)		56 (v.2006 58)
Sukupuolijakauma			17 miestä 
				39 naista
Asukkaita vuoden 2007 aikana	61 (v. 2006 67)
Sivun alkuun
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päiväkeskustoimintaa on ollut Kotka-Kodin tiloissa vuodesta 2000 lähtien. Asiakkaat tulevat päiväkeskukseen Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta. Vuoden 2007 aikana on kuljetukset hoitanut Kotkan Palveluautot Ky. Asiakkaat nauttivat kerhopäivän aikana aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Päiväkeskus on avoinna arkisin kello 8.00 - 15.00. Päivätoimintaan kuuluvat mm. tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset pelit, laulu- ja lukutuokiot sekä viikoittaiset leivontapäivät. Päiväkeskus asiakkailla on mahdollisuus osallistua kaikkiin Kotka-Kodissa järjestettäviin tapahtumiin ja kerhotoimintaan.

Saunapalvelua on asiakkailla ollut mahdollisuus käyttää kaksi kertaa viikossa ja silloin huolehdittiin myös vaihtovaatteiden pesusta. Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestettiin tarvittaessa. Kaikkien asiakkaiden terveyttä ja toimintakykyä on seurattu kuukausittain esim. verenpaine-, paino- ja tarvittaessa verensokerimittauksin sekä tasapainoradasta selviytymistä. Asiakkaita on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 15,1 asiakasta/päivä, kirjoilla oli vuoden aikana 70 asiakasta. Käyntikertoja kertyi kertomusvuoden aikana 4 126.
Sivun alkuun
LOMAOSASTO ( LYHYTAIKAISPAIKAT )
Lomaosaston toiminnalla on tuettu omaishoitajien jaksamista ja mahdollistettu omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. Lomaosaston kautta terveyskeskussairaala ja Kymenlaakson keskussairaala ovat vuoden 2007 aikana kotiuttaneet 89 asiakasta. Toimenpiteellä on vähennetty sairaalapaikkojen käyttöä vuoden 2007 aikana 1 149 hoitovuorokautta. Lomaosaston hoitojaksot ovat olleet 1-2 viikkoa, jonka aikana on kartoitettu asiakkaiden kotona selviytyminen

Yksikön työmuotona on kuntouttava työote. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan selviytymään omatoimisesti mahdollisimman monista päivittäisistä askareista. Toimintavuoden aikana hoitovuorokausia kertyi 5 229 (14,3/as/pv).
Sivun alkuun

PROJEKTIT
Palveluasunto omaan kotiin PALSU-projekti 2004 - 2007
Palsu-projekti on ollut osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista projektia. Raha-automaattiyhdistys on rahoittanut projektin toiminnan vuosina 2004 - 2007. Projektin toiminnan tärkeä lähtökohta oli verkoston luominen eri toimijoiden välille sekä tiivis yhteistyö Kotkan kaupungin kanssa. Projektin myötä on tarjottu ikä-ihmisille koti- ja terveyspalveluja omaan kotiin. Verkostoituminen on mahdollistanut kattavan palveluketjun luomisen paljon apua tarvitseville asiakkaille. Palveluketjuun on kuulunut säännölliset intervallijaksot, päiväkeskuskäynnit ja tarvittava kotihoito, johon kuuluvat hoivapalvelu sekä siivouspalvelu . Erityisesti on huomioitu asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja sen kunnioittamista. Projektin aikana on kehitetty TUTU-tuote eli turvallisuuden tunne, joka tarkoittaa soittoja asiakkaalle iltaisin sovittuna aikana.
Sivun alkuun

Tekniikka tutuksi-projekti (2005-2007)
Keväällä 2005 aloitetussa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa "Tekniikka tutuksi-projektissa". perehdytetään ikääntyviä (yli 65-vuotiaita) kotkalaisia omaehtoisesti, turvallisesti ja virikkeellisesti käyttämään ja hallitsemaan erilaisia arkielämässä tarvittavia teknisiä laitteita ja välineitä. Pääpaino on ollut tietotekniikassa sekä siihen liittyvissä laitteistoissa, ohjelmistoissa ja palveluissa, koska yhteiskunnan toiminnot siirtyvät yhä enenevässä määrin tietoverkkojen välityksellä hoidettavaksi. Tietotekniikan avulla yhteydenpidot kaukanakin asuviin perheenjäseniin, sukulaiseen ja ystäviin helpottuu.

Kotka-Kodissa ja Koskenrinteen Kodissa toimivat tekniikkakerhot ovat jatkaneet toimintaansa kokoontumalla viikoittain. Keväällä aloitti toimintansa uusi kerho Karhunkulman Kohtaamispaikassa, joka sijaitsee Karhulan kaupunginosassa. Kerhot toimivat "avoimet ovet" periaatteella, joten kaikki ovat tervetulleita mukaan hakemaan apua teknisiin/tietoteknisiin ongelmiinsa tai tutustumaan uusiin sekä vanhempiin teknisiin laitteisiin ja niiden käyttöön. Kerhojen aiheet vaihtelevat ja ne valitaan kävijöiden sen hetkisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Kaikissa kerhoissa on kaksi tietokonetta kerholaisten käytössä. Kerhoissa on toimintavuoden aikana käynyt keskimäärin 32 henkilöä viikossa.

Etsivä-projekti työtä tarjolla - työelämän (2006 - 2008)
Etsivä-projekti on Kaakkois-Suomen Te-keskuksen rahoittama työllisyyspoliittinen projekti. Projekti on osana valtakunnallista Etsivä-projektia.

Etsivä-projekti on Kaakkois-Suomen Te-keskuksen rahoittama työllisyyspoliittinen projekti. Projekti on osana valtakunnallista Etsivä-projektia. Projektin toiminta-alueena ovat Hamina, Kotka ja Pyhtää. Tavoitteena on työllistää vuosittain palkkatuella yli 500 päivää työttömänä olleita henkilöitä 15 ja työmarkkinatuella 5 henkilöä. Etsivätyö kohdentuu erityisesti seuraaviin ryhmiin:
* sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet ja koulutuksen keskeyttäneet
* sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat muilla aloilla työskentelevät
* maahanmuuttajat
* muilta aloilta työttömiksi jääneet, vanhustyöstä kiinnostuneet työnhakijat / alanvaihtajat.

Etsivä-projektin kautta palkkatuella työllistettynä oli vuoden 2007 aikana Koskenrinteen Kodeissa 31 henkilöä ja muilla yhteistyökumppaneilla 6 henkilöä. Eri työmarkkinatuilla tutustumassa hoitotyöhön on ollut toimintavuoden aikana kaikkiaan 25 henkilöä. Projektin kautta järjestettiin vuoden 2007 aikana tsemppi-koulutuksia 12 kertaa.
Sivun alkuun

Maahanmuuttajavanhukset - projekti (2007 - 2009)
Maahanmuuttajavanhukset - projektin toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se on osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista Kotoutuminen vanhustyöhön projektia.

Projektin päätavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla helpotetaan iäkkäiden maahanmuuttajien kotoutumista uuteen kotimaahan, syrjäytymisen estäminen ja elämänlaadun parantaminen. Suurin osa projektin piiriin kuuluvista asiakkaista on inkerinsuomalaisia paluumuuttajia.

Projekti käynnistyi syksyllä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Ristiniemen leirikeskuksessa pidetyllä maahanmuuttajien virkistysleirillä. Mukana oli 50 paluumuuttajavanhusta, heistä projektin kerhotoimintaan ilmoittautui 30. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän sekä Kotkan kaupungin kanssa. Sivun alkuun

Lahjoitukset
Toimintavuoden 2007 aikana yhdistys sai vastaanottaa Veli-Ilmari, Jenny ja Marja-Terttu suosalmen säätiön lahjoituksen 5.000,00 euroa.Sivun alkuun

MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Kevät- ja syyskokoukset

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n kevätkokous pidettiin huhtikuun 26. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 12. Syyskokous pidettiin lokakuun 30 päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 28. Seija Lempiäisen jäädessä pois kuuden puheenjohtaja vuoden jälkeen valittiin syyskokouksessa hänen tilalle puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2008 - 2010 Erkki Mäkelä.

Hallitus

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:tä johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2007 kokoontui 11 kertaa. Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkiöistä:

Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkilöistä:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja
Korjus Raimo, varapuheenjohtaja
Hynninen Raimo
Jääskeläinen Jari
Mäkelä Erkki
Tani Kirsi
Vainikka Marja-Liisa

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteerinä johtaja Eeva-Liisa Säisä ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Sirkku Paukkunen.

Toimikunnat

Hallituksen asettamissa toimikunnissa ovat toimineet toimintavuoden 2007 aikana:

Hallituksen työvaliokunta:
Lempiäinen Seija
Korjus Raimo
Mäkelä Erkki
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Kiinteistötoimikunta:
Lempiäinen Seija
Hynninen Raimo
Mäkelä Erkki
Säisä Eeva-Liisa

Johtoryhmä:
Autio Arja-Leena, vastaava hoitaja 12.09.2007 alkaen
Erkinheimo Marjukka, projektivastaava 30.09.2007 asti
Heikkilä Mari, sairaanhoitaja 01.04.2007 asti
Partanen Tuija 01.04.- 15.09.2007
Paukunen Sirkku, talouspäällikkö
Seppinen Päivi vt vastaava hoitaja
Säisä Eeva-Liisa, johtaja
Säisä Sakari, huoltomestari
Tiainen Hannele, vastaava hoitaja

Sivun alkuun

Tilintarkastus

Vuoden 2007 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Kymen Tilintarkastus Oy päävastuullisena tarkastajana Kauko Hotti, HTM ja Tanja Aaltonen HTM Varatilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2007 alussa 173 jäsentä ja vuoden lopussa 171 jäsentä.

Jäsenyydet

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n, Vanhustyön Keskusliiton, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n, Tradekan ja Sosiaalialan Työnantajaliitto ry/Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Eeva-Liisa Säisä on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n liittotoimikunnan jäseneksi liittokokouksessa 24.11.2007 kolmevuotiskaudeksi.
Sivun alkuun

Huomionosoitukset

Seuraavia henkilöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Piirainen Hely 60-vuotta
Perheenmies Tuula 60-vuotta
Tahko Pirjo 60-vuotta
Koistinen Helena 50-vuotta
Valkonen Merja 50-vuotta
Rantamo Tuula 50-vuotta
Vanhala Pirjo 50-vuotta
Marjukka Erkinheimo eläkkeelle jääminen

Muut muistamiset:
Rosqvist Liisa 50-vuotta
Parkko Vesa 50-vuotta
Liukkonen Sirkka-Liisa 50-vuotta
Seija Lempiäinen yhdistyksen puheenjohtajuudesta luopuminen

Vieraat

Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.

Kerho- ja virkistystoiminta

Asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena ovat kotiemme peruspalveluiden lisäksi lukuisat vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot ja virikkeitä antavat toiminnot.

Koskenrinteen Koti
* Laulukerho
    joka toinen viikko, asukastoimikunnan toimintana
* Seurakunnan kerho
    joka toinen viikko, srk:lta ohjaaja
* Jumppakerho
     joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Närhinnurkan ikinuoret
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Tiistain kävelyretki
     viikoittain, vapaaehtoistoimintana * Asukastoimikunnan kahvitilaisuus
    asukastoimikunnan toimintana
* Tekniikkatutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Kotka-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Ikäihmisten iltapäiväkerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Jumppakerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Tekniikkatutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Karhula-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Sirpan kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Helin ja Irjan kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Avopuolen aamuvirike tuokio
     kolme kertaa viikossa

Kuntosali
Koskenrinteellä on pienimuotoinen kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden ja henkilökunnan käytössä. Kuntosalin käyttäjämäärä lisääntyi huomattavasti kertomusvuoden aikana.

Närhinnurkka
Koskenrinteellä on toiminut kertomusvuoden aikana vapaaehtoisvoimin aluetupa Närhinnurkka. Toiminta on ollut vilkasta äiti-lapsiryhmässä sekä posliinimaalausryhmässä.
Sivun alkuun

HENKILÖSTÖ
Vuoden 2007 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 78 henkilöä (-06 64 ). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 40 henkilöä. Palkkatuilla työllistettyjä oli vuoden aikana 31 henkilöä (-06 26), joista kertyi 13,5 henkilötyövuotta (-06 14 ).

Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen toiminimikkeittäin:
2007 2006
Johtaja 1 1
Talouspäällikkö 1 1
Taloussihteeri 1 1
Vastaava hoitaja 2
Laitosmiehet 2 2
Siivoja 2 2
Emäntä 1
Keittiötyöntekijät 8
Sairaanhoitajat 4 4
Perus/lähihoitajat 46 26
Kodinhoitaja 1 1
Päiväkeskustyöntekijä 1 1
Kotiavustajat 13 21
Projektityöntekijät 3 3
Yhteensä 78 64

Koulutus
Henkilökunnan koulutuksessa on kuluneena toimintavuonna ollut pääpaino laadun varmistamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Paloturvallisuudesta on järjestetty koulutusta säännöllisesti vuosittain.

Eri koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan 49 eri henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 162. Keskimääräinen koulutusmäärä oli 3,3 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.
Sivun alkuun

Yhteistoiminta

Toimintakaudella 2007 luottamusmiehenä on toiminut Paula Pylväläinen.
Toimintakaudeksi 1.1.2008 - 31.12.2010 on 20.11.2007 valittu:
     luottamusmies Helena Koistinen
     varaluottamusmies Anne Virsunen

Työsuojeluvaltuutettuna toimintakautena 2006 - 2007 on toiminut Kirsti Immonen.
Toimintakaudeksi 1.1.2008 - 31.12.2009 on 20.11.2007 valittu:
     työsuojeluvaltuutettu Tuula Rantamo
     ensimmäinen varavaltuutettu Paula Pylväläinen
     toinen varavaltuutettu Päivi Nielsen


Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 5 kertaa.

Työsuojelutoimikunta:
Vainikka Marja-Liisa puheenjohtaja (varalla Hynninen Raimo)
Marttila Kirsi, sihteeri
Immonen Kirsti, työsuojeluvaltuutettu
Säisä Eeva-Liisa, työsuojelupäällikkö
Pylväläinen Paula, luottamusmies
Autio Arja-Leena 12.09.2007 alkaen
Autio Terezia
Heikkilä Mari 01.04.2007 asti
Nurmi Marja-Liisa
Säisä Sakari

Työsuojelun toimintaohjelmassa on kehittämiskohteiksi ja -tavoitteeksi kirjattu:
1. Ergonomia
- nosto- ja siirtokoulutus
- työasennot
- apuvälineet

2. Vanhusten lääkehuolto
- perustietoa lääkehoidosta

3. Työilmapiiri
- henkinen hyvinvointi
- työnkierto

4. Tiimityön kehittäminen

Sivun alkuun

YT-neuvottelukunta

YT-neuvottelukunta on kokoontunut 2 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja (varalla Kirsi Tani)
Pylväläinen Paula, luottamusmies
Immonen Kirsti, työsuojeluvaltuutettu
Säisä Eeva-Liisa, työsuojelupäällikkö
Alanko Marianne
Rantamo Tuula
Virsunen Anne

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta yhdistyksellä on sopimus Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Sopimus sisältää myös terveyskeskustasoisen sairaanhoidon.
Sivun alkuun