Toimintakertomus 2006


YLEISTÄ
Kulunut vuosi 2006 oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 61. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ikäihmisille turvallisia, yksilöllisiä ja laadukkaita asumis- sekä hyvinvointipalveluja. Toimintatapana on toimia kaikessa avoimesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaen yhdistyksemme strategiaa ja noudattaen yhteisesti hyväksyttyjä arvojamme: arvostus, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, moniarvoisuus ja oikeudenmukaisuus.

Strategian mukaisesti painopistealueita olivat huonokuntoisten vanhusten omassa kodissa asumisen tukeminen ja omaishoidon hoitokäytäntöjen kehittäminen. Koskenrinteen Kotien vuokra- ja palveluasunnoissa sekä kotiemme ulkopuolella asuville ikä-ihmisille annettavaa kotipalvelua kehitettiin toimintakauden aikana omana toimintana. Uutena toimintamallina on Kotkan kaupunki myöntänyt palvelusetelejä Koskenrinteen Kotien palvelu- ja vuokra-asunnoissa asuville asukkaille, joilla seteleillä asukkaat ostavat tarvitsemansa palvelut. Toimintavuoden aikana on opeteltu toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti.

Omaishoitajille ja hoidettaville kehitettyjen yksilöllisten hoitomallien avulla on saatu aikaan toimivia ratkaisuja omaishoitajien vapaiden järjestämisessä.

Yhdistyksen koko henkilökunta oli 2-vuoden ajan laatinut omaa laadunhallintajärjestelmää, joka pohjautuu Euroopan laatupalkinto malliin (EFQM). Mittava urakka valmistui, kun toimintakäsikirja saatiin painettuun muotoon vuoden 2006 alussa. Tasa-arvosuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2006.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehittämiskeskuksen (hyvinvointiklusterin) kehittämishankkeissa yhdistys on ollut mukana seuraavasti: kotiverkkoprojekteissa sekä muisti- ja dementiakeskus-hankkeessa, hyvinvointialan yrityskiihdyttimessä ja Kymenlaakson hyvinvointistrategia + 65-vuotiaat ryhmässä. Yhdistys on mukana Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoimassa TAAS-SOCOM hankekokonaisuuteen kuuluvassa pilotti hankkeessa asumisteknologialla tukea ikääntyneiden henkilöiden asumisympäristöön.
Sivun alkuun
TALOUS
Kertomusvuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti yhdistykselle haasteellinen. C-talon peruskorjaus saatettiin loppuun ja pitkään tappiollisena jatkunut keittiötoiminta siirrettiin ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Yhdistys kirjasi 307 525,46 euron poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi -55 777,82, jonka hallitus esittää katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämällä.

Kotipalvelua kehitettiin ja markkinoitiin merkittävästi, mutta toimintaa ei vielä kertomusvuonna saatu taloudellisesti kannattavaksi. Palvelusetelijärjestelmä on palveluntuottajalle haasteellinen ja näihin haasteisiin vastataan kehittämistyötä lisäämällä.

C-talon peruskorjaukseen käytettiin raha-automaattiavustusta 521 246 euroa ja Asuntorahaston myöntämää avustusta hissin liikuntaesteen poistamiseen 29 210 euroa. Sapokan Helmen rakentamiskustannuksiin käytettiin raha-automaattiavustusta 40 000 euroa. Lainojen lyhennykset oli 301 753,90 e ja lainojen lisäys 1 266 433,61 e (C-talon peruskorjaus).Rahavarojen muutos 29 000e.

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n konsernitulos on -56 045,38 euroa. Konsernin tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska Sapokan Helmen toiminta käynnistyi 1.10.2005.

Kertomusvuonna kaupunki osti hoivapalveluja 1 736 536,90 eurolla sekä päiväkeskuspalveluja 52 672,30 eurolla. Kaupungin maksuosuus kotipalvelun palveluseteleistä oli 401588,10 euroa ja lyhytaikaishoidon palveluseteleissä 316 714,18 euroa. Projektitoimintaan käytettiin Raha-automaattiavustuksia projektitoimintaan 73 486 euroa ja TE-keskuksen projektitukea 37 280,22 euroa. Yhdistys työllisti kertomusvuoden aikana 26 työnhakijaa, joiden palkkakustannuksiin saatiin työllistämistukia 1950686,87 euroa. Matalapalkkatukea saatiin 8 636,37 euroa.

Talouden tunnuslukuja:
				v.2006		v.2005		v.2004
	Liikevaihto (teur)		4 512	 	4 290	 	4 074 
	Tulos (teur)		-56	    	-52	      	14	
	Omavaraisuusaste (%)	15,0		17,0	   	18,3
	Maksuvalmius	  	0,74	  	0,73	   	0,82
	
Yhdistyksen tärkein lähivuosien haaste talouden kannalta on palvelutuotannon pitäminen kilpailukykyisenä sekä varautuminen kiinteistöjen peruskorjaushankkeisiin.

Vuodelle 2006 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yhteistyö Kotkan kaupungin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa on jatkunut tiiviinä.

Sivun alkuun

KIINTEISTÖPALVELUT
Yhdistyksellä on kiinteistöt Kotkassa kolmessa kaupunginosassa:
Koskenrinteen Koti Metsolan kaupunginosassa
Kotka-Koti Kotkansaarella
Karhula-Koti Karhulan kaupunginosassa
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n senioritalot Kotkansaarella

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22.276 m2
Koskenrinteen Koti 11.831 m2
Kotka-Koti 4.179 m2
Karhula-Koti 3.760 m2
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy 2.506 m2

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22.276 m2
Kodeissamme on asuntoja 306 ja 15 lyhytaikaispaikkaa.

Koskenrinteen Koti
Asuintalo A 35 ryhmäkotiasuntoa
Asuintalo B 24 huoneistoa
Asuintalo C 36 huoneistoa
Asuintalo D 37 huoneistoa
Rivitalot 1 ja 2 10 huoneistoa
Nuutti-Koti 10 ryhmäkotiasuntoa

Kotka-Koti
Palveluasuntoja 53 huoneistoa
Norska-Koti 15 lyhytaikaispaikkaa

Karhula-Koti
Palveluasuntoja 31 huoneistoa
Rauhala 14 ryhmäkotiasuntoa
Turvala 14 ryhmäkotiasuntoa

Sapokan Helmi Kiinteistö Oy
Senioritalot
Gutzeitintie 17 21 asuntoa
Gutzeitintie 19 21 asuntoa

Koskenrinteen C-talo peruskorjaus valmistui toukokuun lopussa ja asukkaat pääsivät muuttamaan kesäkuun alussa viihtyisiin asuntoihin. Toimintavuonna suoritettiin kiinteistöissä kunnossapitokorjauksia, mm. 70 asunnon siistimiskorjaukset.

Toimintasuunnitelman mukaisesti veden, sähkön ja energian kulutusta on mitattu säännöllisesti kuukausittain.

Kotkan kaupunki on vuokrannut tiloja Koskenrinteeltä 175,0 m2 aluetupatoimintaan. Koskenrinteen Kodista on Mirja Kähärä vuokrannut 28,5m2 suuruisen tilan kioskitoimintaa varten. Kampaamopalvelujen tuottamista varten on Maija Hurtta vuokrannut työtilaa Kodeistamme yhteensä 49,0m2.

Sivun alkuun

HOIVA- JA KOTIPALVELUT
Hoivapalveluyksiköissä palvelut on annettu asukkaille tehostettuna kotihoitona. Tehostettuna kotihoitona asukkaat ovat saaneet yksilöllisistä tarpeista lähteviä erilaisia hoivan ja huolenpidon palveluita. Kotkan kaupunki on ostanut vuosisopimuksella ryhmäkotipaikat, joita kodeissamme on 73.

Hoivapalveluyksikössä asuville asukkaille on tehty henkilökohtainen palvelupaketti, joista maksupäätökset on tehnyt kaupungin kotipalveluohjaaja. Hoivapalvelussa on painotettu kuntouttavaa hoitotyötä. Koko henkilökunta on saanut kattavan koulutuksen kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen.

Kotipalvelua on kaikki se toiminta, millä edistetään asiakkaan selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista omassa kodissa. Palvelun tavoitteena on asiakkaiden hyvinvointi kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä tavoite on saavutettu antamalla ammattitaitoista, luotettavaa ja turvallista

kodinhoitoapua, hoivaa ja hoitoa kaikille yhdistyksen vuokra- ja palveluasunnoissa asuville asukkaille, sekä niiden lähiympäristössä asuville ikäihmisille. Asiakkaat ovat oikeutettuja kaupungin myöntämään palveluseteliin täytettyään siihen vaaditut kriteerit. Palvelusetelit ovat määrärahasidonnaisia, joten asiakkaat joutuvat usein odottamaan niiden saantia kaupungilta.
Asukkaamme vuonna 2006
  Karhula-Koti Kotka-Koti Koskenrinne Yhteensä
Asukasmäärä
(31.12.2006)
66 54 168 288
(2005: 238)
Sukupuolijakauma 17 miestä 11 miestä 39 miestä 67 miestä
  49 naista 43 naista 129 naista 221 naista
Ikäjakauma        
alle 65 v 1 1 3 5
65-74 v 3 5 28 36
75-84 v 34 18 81 133
yli 85 v 28 30 56 114
Keski-ikä 83,25
(2005:82,55)
84,36
(2005: 83,99)
81,02
(2005: 81,75)
82,14
(2005: 82,76)
Asukkaita
vuoden 2006 aikana
85
(2005:73)
59
(2005: 67)
189
(2005: 177)
333
(2005: 317)
Kotipalveluasiakkaita
vuoden 2006 aikana
50
(2005: 40)
72
(2005: 67)
135
(2005: 115)
257
(2005: 222)
Sapokan Helmen asukkaat v. 2006 
Asukasmäärä (31.12.)		58
Sukupuolijakauma			24 miestä 
				34 naista
Asukkaita vuoden 2006 aikana	67
Sivun alkuun
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päiväkeskustoimintaa on ollut Kotka-Kodin tiloissa vuodesta 2000 alkaen. Asiakkaat tulevat päiväkeskukseen Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta. Kuljetukset on vuoden 2006 aikana hoitanut Jyrkilä Oy. Asiakkaat nauttivat kerhopäivän aikana aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Päiväkeskus on avoinna arkisin kello 8.00 - 15.00. Päivätoimintaan kuuluvat mm. tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset pelit, laulu- ja lukutuokiot sekä viikoittaiset leivontapäivät. Päiväkeskus asiakkailla on mahdollisuus osallistua kaikkiin Kotka-Kodissa järjestettäviin tapahtumiin ja kerhotoimintaan.

Saunapalvelua on asiakkailla ollut mahdollisuus käyttää kerran viikossa ja silloin huolehdittiin myös vaihtovaatteiden pesusta. Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestettiin tarvittaessa.

Kaikkien asiakkaiden terveyttä ja toimintakykyä on seurattu kuukausittain esim. verenpaine-, paino- ja tarvittaessa verensokerimittauksin sekä tasapainoradasta selviytymistä. Asiakkaita on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 14,4 asiakasta/päivä, kirjoilla oli vuoden aikana 43 asiakasta ja heistä 23 oli säännöllisesti palvelun piirissä viikoittain. Käyntikertoja kertyi kertomusvuoden aikana 3 184.
Sivun alkuun
LOMAOSASTO ( LYHYTAIKAISPAIKAT )
Vuosi 2006 oli Kotka-Kodin lomaosaston viides toimintavuosi. Yksikön toiminnalla on tuettu omaishoitajien jaksamista ja mahdollistettu omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. Lomaosaston kautta terveyskeskussairaala ja Kymenlaakson keskussairaala ovat vuoden 2006 aikana kotiuttaneet 103 asiakasta. Toimenpiteellä on vähennetty sairaalapaikkojen käyttöä vuoden 2006 aikana 2 967 hoitovuorokautta. Lomaosaston hoitojaksot ovat olleet 1-2 viikkoa, jonka aikana on kartoitettu asiakkaiden kotona selviytyminen.

Yksikön työmuotona on kuntouttava työote. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan selviytymään omatoimisesti mahdollisimman monista päivittäisistä askareista. Toimintavuoden aikana hoitovuorokausia kertyi 5 734 (15,7/as/pv).
Sivun alkuun

ATERIAPALVELU
Toimintavuoden aikana ravintopalvelussa tapahtui suuri muutos, kun 14.6.2006 päivätyllä yhteistoimintasopimuksella Fazer Amica sitoutui tuottamaan 15.6.2006 alkaen ravintopalvelut Koskenrinteen Koteihin ja yhdistyksen oma ateriapalvelutuotanto lakkautettiin.

Sivun alkuun

PROJEKTIT
Palveluasunto omaan kotiin PALSU-projekti 2004-2006
Palsu-projekti oli osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista projektia. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa projektin toiminnan vuosina 2004-2006.

Tärkein osa projektissa oli verkostoituminen eri toimijoiden kesken sekä tiivis yhteistyö kunnallisen sektorin kanssa. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen oli tärkeä lähtökohta projektissa. Projektin myötä tarjottiin ikäihmisille koti- ja terveyspalveluja omaan kotiin. Vuoden 2006 lopussa asiakkaita oli 13, joista kaikille oli laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään ja pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Asiakkaan voinnin seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Eniten apua tarvitseville on laadittu kattava palvelusopimus, johon kuuluvat säännöllinen intervallihoito, päiväkeskustoiminta sekä kotikäynnit.

Projektissa kehitettiin TUTU-tuote (turvallisuuden tunne, puhelinpalvelua iltaisin). Projektityöntekijänä on toiminut Marjukka Erkinheimo.
Sivun alkuun

Tekniikka tutuksi-projekti (2005-2007)
Keväällä 2005 aloitetussa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa "Tekniikka tutuksi-projektissa". perehdytetään ikääntyviä (yli 65-vuotiaita) omaehtoisesti, turvallisesti ja virikkeellisesti käyttämään ja hallitsemaan erilaisia arkielämässä tarvittavia teknisiä laitteita ja välineitä.

Kotka-Kodissa toimii "nettinurkkaus", viikoittaisen tekniikkakerhon kokouspaikkana. Kerho on avoin kaikille alueen ikäihmisille, joita tekniikka kiinnostaa tai jotka kaipaavat neuvoa/opastusta erilaisten teknisten laitteiden kanssa. Kotka-Kodin uudet ja nykyaikaiset tietotekniikkalaitteet mahdollistavat tehokkaan opastuksen erilaisissa ongelmissa. Laitteita voi käyttää myös yksityisesti sopimalla ajan projektityöntekijän kanssa.

Koskenrinteen Kodissa kokoontuu oma tekniikkakerho samalla avoimet ovet periaatteella kuin Kotka-Kodissa. kerran viikossa. Kerholaisia on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 25 henkilöä viikoittain. Projektityöntekijänä on toiminut Pekka Sorjonen.

Etsivä-projekti työtä tarjolla - työelämän (2006 - 2008)
Etsivä-projekti on Kaakkois-Suomen Te-keskuksen rahoittama työllisyyspoliittinen projekti. Projekti on osana valtakunnallista Etsivä-projektia.

Projektin toiminta-alueena on Hamina, Kotka ja Pyhtää. Tavoitteena on työllistää vuosittain palkkatuella yli 500 päivää työttömänä olleita henkilöitä 15 ja työmarkkinatuella 5 henkilöä. Etsivätyö kohdentuu erityisesti seuraaviin ryhmiin:
* sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet ja koulutuksen keskeyttäneet
* sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat muilla aloilla työskentelevät
* maahanmuuttajat
* muilta aloilta työttömiksi jääneet, vanhustyöstä kiinnostuneet työnhakijat / alanvaihtajat.

Etsivä-projektin kautta työllistettynä oli vuoden 2006 aikana 26 henkilöä, josta kertyi 20 henkilötyövuotta. Projektityöntekijänä on toiminut Pirjo Lanki.
Sivun alkuun

Lahjoitukset
Toimintavuoden 2006 aikana yhdistys sai vastaanottaa Martta Ylisen testamenttilahjoituksen suuruudeltaan 29 300,00 euroa.

Suosalmen Säätiö on antanut 2 500 euron lahjoituksen hankintoihin.

Jyrkilä Oy:n tiloissa järjestetyn kirpputorin tuotolla € 1 500,00 palkattiin Koskenrinteen Kotiin työntekijä ulkoiluttamaan asukkaita kesän aikana.

Sivun alkuun

MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Kevät- ja syyskokoukset

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n kevätkokous pidettiin huhtikuun 28. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 17. Syyskokous pidettiin lokakuun 24 päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 23.

Hallitus

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2006 kokoontui 13 kertaa.

Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkilöistä:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja
Korjus Raimo, varapuheenjohtaja
Hynninen Raimo
Jääskeläinen Jari
Mäkelä Erkki
Tani Kirsi
Vainikka Marja-Liisa

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteerinä johtaja Eeva-Liisa Säisä ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Sirkku Paukkunen.

Toimikunnat

Hallituksen asettamissa toimikunnissa ovat toimineet vuoden 2006 aikana:

Hallituksen työvaliokunta:
Lempiäinen Seija
Korjus Raimo
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Kiinteistötoimikunta:
Lempiäinen Seija
Hynninen Raimo
Mäkelä Erkki
Säisä Eeva-Liisa

Johtoryhmä:
Brandt Tarja, emäntä 14.6.2006 asti
Erkinheimo Marjukka, projektivastaava
Hampus Arja, sairaanhoitaja
Heikkilä Mari, sairaanhoitaja
Heino Helena, sairaanhoitaja
Partanen Tuija, sairaanhoitaja 22.5.2006 alkaen
Paukkunen Sirkku, talouspäällikkö
Säisä Eeva-Liisa, johtaja
Säisä Sakari, huoltomestari
Tiainen Hannele, sairaanhoitaja

Sivun alkuun

Tilintarkastus

Vuoden 2006 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Anna-Leena Yrjölä, HTM ja Kymen Tilintarkastus Oy päävastuullisena tarkastajana Kauko Hotti, HTM. Varatilintarkastajana toimi HTM-tilintarkastaja Heli Söderholm. Hallituksen valitsemina kassavarojen ja tositteiden tarkastajina toimivat Jari Jääskeläinen ja Kirsi Tani.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2006 alussa 172 jäsentä ja vuoden lopussa 173 jäsentä.

Jäsenyydet

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n, Vanhustyön Keskusliiton, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n, Tradekan ja Sosiaalialan Työnantajaliitto ry/Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Eeva-Liisa Säisä on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n liittotoimikunnan jäseneksi liittokokouksessa 13.11.2004 kolmevuotiskaudeksi.
Sivun alkuun

Huomionosoitukset

Seuraavia henkilöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Telaranta Tauno 60-vuotta
Valkeapää Riitta 50-vuotta

Työntekijöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Säisä Eeva-Liisa 60-vuotta
Tiihonen Helena 50-vuotta
Hampus Arja 50-vuotta

Muut muistamiset:
Karhulan sos.dem. Työväenyhdistys ry 110-vuotta
Omaishoitajat ja läheiset ry 15-vuotta
Jyväskylän Vanhusten Huolto ry 50-vuotta
Kotkan sos.dem. Kunnallisjärjestö ry 100-vuotta

Vieraat

Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.

Kerho- ja virkistystoiminta

Asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena ovat kotiemme peruspalveluiden lisäksi lukuisat vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot ja virikkeitä antavat toiminnot.

Koskenrinteen Koti
* Laulukerho
    joka toinen viikko, asukastoimikunnan toimintana
* Seurakunnan kerho
    joka toinen viikko, srk:lta ohjaaja
* Närhinnurkan ikinuoret
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Asukastoimikunnan kahvitilaisuus
    asukastoimikunnan toimintana
* Tekniikka tutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Kotka-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Käsityö- ja askartelukerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Ikäihmisten iltapäiväkerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Jumppakerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Sisarusten piiri
    joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Tekniikka tutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Karhula-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Soilen kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Helin kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana


Kuntosali
Koskenrinteellä on pienimuotoinen kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden ja henkilökunnan käytössä. Kuntosalin käyttäjämäärä lisääntyi huomattavasti kertomusvuoden aikana.

Vieraat
Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.

Närhinnurkka
Koskenrinteellä on toiminut kertomusvuoden aikana vapaaehtoisvoimin aluetupa Närhinnurkka. Toiminta on ollut vilkasta äiti-lapsiryhmässä sekä posliinimaalausryhmässä.
Sivun alkuun

HENKILÖSTÖ
Vuoden 2006 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 64 henkilöä (-05 82 ). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 30 henkilöä. Siviilipalvelusmiehiä oli vuoden aikana 1 henkilöä (-05 2 ). Palkkatuella työllistettyjä oli vuoden aikana 26 henkilöä (-05 33), joista kertyi 14 työvuotta (-05 16 ).

Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen toiminimikkeittäin:
2006 2005
Johtaja 1 1
Talouspäällikkö 1 1
Toimistotyöntekijät 1
Laitosmiehet 2 3
Siivoja 2
Emäntä 1
Keittiötyöntekijät 8
Sairaanhoitajat 4 5
Perus/lähihoitajat 26 35
Kodinhoitaja 1 1
Päiväkeskustyöntekijä 1 1
Kotiavustajat 21 23
Projektityöntekijät 3 2
Yhteensä 64 82

Koulutus
Henkilökunnan koulutuksessa on kuluneena toimintavuonna ollut pääpaino laadun varmistamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Paloturvallisuudesta on järjestetty koulutusta säännöllisesti vuosittain.

Eri koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan 48 eri henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 160. Keskimääräinen koulutusmäärä oli 3.33 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.
Sivun alkuun

Yhteistoiminta

Toimintakaudella 2006 luottamusmiehenä on toiminut Paula Pylväläinen Työsuojeluvaltuutettuna toimintakautena 2006 - 2008 toimii Kirsti Immonen.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 4 kertaa.

Työsuojelutoimikunta:
Korjus Raimo, puheenjohtaja
(varalla Vainikka Marja-Liisa)
Marttila Kirsi, sihteeri
Säisä Eeva-Liisa
Immonen Kirsti, työsuojeluvaltuutettu
Autio Terezia
Heikkilä Mari
Nurmi Marja-Liisa
Säisä Sakari

Työsuojelun toimintaohjelmassa on kehittämiskohteiksi ja -tavoitteeksi kirjattu:
1. Ergonomia
- nosto- ja siirtokoulutus
- työasennot
- apuvälineet

2. Vanhusten lääkehuolto
- perustietoa lääkehoidosta

3. Työilmapiiri
- henkinen hyvinvointi
- työnkierto

4. Tiimityön kehittäminen
Toimintavuoden aikana tehtiin Työterveyslaitoksen työilmapiiri ja hyvinvointikysely. Kyselyn tulokset on purettu ja kehittämiskohteet valittu yksikkökohtaisesti.

Sivun alkuun

YT-neuvottelukunta

YT-neuvottelukunta on kokoontunut 9 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja
Pylväläinen Paula
Immonen Kirsti, työsuojeluvaltuutettu
Lampinen Tuula
Sandberg Sari
Säisä Eeva-Liisa
Virsunen Anne

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta yhdistyksellä on sopimus Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Sopimus sisältää myös terveyskeskustasoisen sairaanhoidon. Vuoden 2006 aikana on ennaltaehkäisevänä toimintana henkilökunnalle järjestetty 18 viikkoa kestävä kuntokurssi.
Sivun alkuun