Toimintakertomus 2005


YLEISTÄ
Kulunut vuosi 2005 oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 60. toimintavuosi. Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa vietettiin 5. kesäkuuta Kotkan konserttitalossa.
Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi 05.04.2005 yhdistyksen sääntömuutoksen. Sääntömuutoksessa yhdistyksen nimi muuttui Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry:stä Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:ksi.

Yhdistyksen omistuksessa olevan Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n senioritalot os. Gutzeitintie 17 ja 19 valmistuivat 30.9.2005. Taloissa on 42 asuntoa, joihin asukkaat muuttivat lokakuun alussa. Suuri muutos palvelutoiminnassa tapahtui 1.10.2005, kun Kotkan kaupunki muutti Koskenrinteen vuokra- ja palveluasunnoissa asuvien kaupungin kotipalveluun oikeutettujen asiakkaiden henkilökohtaiset ostopalvelusopimukset palveluseteleihin. Palvelusetelin saanut asiakas voi itse valita palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelijärjestelmän myötä on yhdistyksen kotipalvelutoiminta palautunut samalle tasolle mitä se oli ennen 1.10.2002.

Strategian mukaisesti painopistealueita olivat huonokuntoisten vanhusten omassa kodissa asumisen tukeminen ja omaishoidon hoitokäytäntöjen kehittäminen. Koskenrinteen Kotien vuokra- ja palveluasunnoissa sekä kotiemme ulkopuolella asuville ikäihmisille annettavaa kotipalvelua kehitettiin toimintakauden aikana omana toimintana Omaishoitajille ja hoidettaville kehitettyjen yksilöllisten hoitomallien avulla on saatu aikaan toimivia ratkaisuja omaishoitajien vapaiden järjestämisessä.

Toimintakauden lopussa valmistui yhdistyksen päivitetty strategia vuoteen 2010. Strategian valmistelivat hallitus ja johtoryhmä yhdessä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnaksen kanssa.

Yhdistyksen koko henkilökunta on 2-vuoden ajan laatinut omaa laadunhallintajärjestelmää, joka pohjautuu Euroopan laatupalkinto malliin (EFQM). Mittava urakka valmistui joulukuussa 2005. Syyskuussa valmistui yhdistyksen osaamisen kehittämissuunnitelma. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehittämiskeskuksen (hyvinvointiklusterin) kehittämishankkeissa yhdistys on ollut mukana seuraavasti: laatukoti-, kotiverkkoprojekteissa sekä muisti- ja dementiakeskushankkeessa ja Kymenlaakson hyvinvointistrategia + 65-vuotiaat ryhmässä.

Vuodelle 2005 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yhteistyö Kotkan kaupungin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa on jatkunut tiiviinä.
Sivun alkuun
TALOUS
Kertomusvuoteen sisältyi useita toiminnallisesti merkittäviä ja talouden kannalta haasteellisia muutoksia. Yhdistys kirjasi 280 609,97 euron poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi -51 797,88, jonka hallitus esittää katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämällä. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto kotipalvelussa merkitsi kahdenkymmenen uuden työntekijän palkkaamista yhdistykseen sekä taloudellisten voimavarojen sitomista palvelujen markkinointiin ja toiminnan käynnistämiseen.

C-talon peruskorjauksen johdosta vuokratuottojen määrä pieneni tilikaudella n. 65 000 euroa. Hankkeen kustannusarvioksi vahvistettiin 1 902 384 euroa, mikä rahoitetaan pääosin korkotukilainalla sekä rahaautomaattiavustuksella, jota kertomusvuonna käytettiin 80 754 euroa. Kotka-Kodin parvekkeiden peruskorjaukseen käytettiin Ray-avustusta 63 000 euroa ja Sapokan Helmen rakentamiskustannuksiin 800 000 euroa. Tilikaudelta on laadittu ensimmäinen Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n konsernitilinpäätös ja tästä johtuen konsernista ei esitetä edellisvuoden vertailutietoja. Konsernin tulos oli -52 238,28. Kertomusvuonna kaupunki osti hoivapalveluja ja yövalvontaa 1 729 171,80 eurolla sekä päiväkeskuspalveluja 73 000 eurolla. Kaupungin maksuosuus palveluseteleistä oli 11 384,86. Raha-automaattiavustuksia käytettiin projektitoimintaan 89 743. Yhdistys työllisti kertomusvuoden aikana 33 työnhakijaa, joiden palkkakustannuksiin saatiin työllistämistukia lähes 188 000 euroa.

Lainojen lyhennykset oli 282 590,61 euroa ja lainojen lisäys 320 000 euroa (Kotka-Kodin parvekeremontti). Rahavarojen muutos -137 000 euroa. Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 17,04 %.

Yhdistyksen taloushallinnossa siirryttiin kertomusvuonna käyttämään NOVA-ohjelmistoa. Atk- ja toimistolaitteistoja uusittiin leasing-sopimuksella.

Yhdistyksen tärkein lähiajan haaste talouden kannalta on kaikkien toiminnanalojen saattaminen ja pitäminen kannattavalla tasolla sekä varautuminen kiinteistöjen peruskorjaushankkeisiin.
Sivun alkuun
60-VUOTISJUHLA


Kesäkuun 5. päivänä Kotkan konserttitalossa
(ent. Kotkan Työväentalo)
pidettiin yhdistyksen 60-vuotisjuhla.
Juhlapaikka oli sama missä
yhdistyksen perustava kokous pidettiin 5.6.1945.

Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre.

Kuvia 60-vuotisjuhlasta

Sivun alkuun

KIINTEISTÖPALVELUT
Yhdistyksellä on kiinteistöt Kotkassa kolmessa kaupunginosassa:
Koskenrinteen Koti Metsolan kaupunginosassa
Kotka-Koti Kotkansaarella
Karhula-Koti Karhulan kaupunginosassa
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy Kotkansaarella

Koskenrinteen Koti 11.831 m2
Kotka-Koti 4.179 m2
Karhula-Koti 3.760 m2
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy 2.506 m2

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22.276 m2
Kodeissamme on asuntoja 312 ja 15 lyhytaikaispaikkaa.

Koskenrinteen Koti
Asuintalo A 35 ryhmäkotiasuntoa
Asuintalo B 24 huoneistoa
Asuintalo C 42 huoneistoa
Asuintalo D 37 huoneistoa
Rivitalot 1 ja 2 10 huoneistoa
Nuutti-Koti 10 ryhmäkotiasuntoa

Kotka-Koti
Palveluasuntoja 53 huoneistoa
Norska-Koti 15 lyhytaikaispaikkaa

Karhula-Koti
Palveluasuntoja 31 huoneistoa
Rauhala 14 ryhmäkotiasuntoa
Turvala 14 ryhmäkotiasuntoa
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy

Senioritalot
Gutzeitintie 17 21 asuntoa
Gutzeitintie 19 21 asuntoa

Toimintavuoden aikana tyhjennettiin Koskenrinteen C-talo asukkaista peruskorjausta varten siten, että talo oli tyhjänä asukkaista 1.10.2005. Urakkasopimukset allekirjoitettiin peruskorjauksesta 23.11.2005. Toimintavuonna suoritettiin kiinteistöissä kunnossapitokorjauksia, mm. 70 asunnon siistimiskorjaukset.

Kotka-Kodissa peruskorjattiin ja lasitettiin parvekkeet, Koskenrinteen C- ja D-talojen sadevesiviemäröinti uusittiin. Kiinteistön rakennusautomaatioon tehtiin verkkoliityntä.

Toimintasuunnitelman mukaisesti veden, sähkön ja energian kulutusta on mitattu säännöllisesti kuukausittain. Kotkan kaupunki on vuokrannut tiloja Koskenrinteeltä 175,0 m2 aluetupatoimintaan. Medivire Hoivapalvelulla oli vuokralla työtiloja kodeistamme yhteensä 53,0 m2 31.10.2005 asti. Sotainvalidien Veljesliiton Kymenpiiri ry:lle on vuokrattu Kotka-Kodista 13,0m2 toimistotilaa. Koskenrinteen Kodista on Mirja Kähärä vuokrannut 28,5m2 suuruisen tilan kioskitoimintaa varten. Kampaamopalvelujen tuottamista varten on Maija Hurtta vuokrannut työtilaa Kodeistamme yhteensä 49,0m2.

Kotkan Seudun Talokeskus Oy on huolehtinut Koskenrinteen Kodin ja Karhula-Kodin kiinteistösiivouksista. Kotka-Kodin kiinteistösiivous siirtyi yhdistyksen omaksi toiminnaksi 1.7.2005.
Sivun alkuun
HOIVA- JA KOTIPALVELUT
Hoivapalveluyksiköissä palvelut on annettu asukkaille tehostettuna kotihoitona. Tehostettuna kotihoitona asukkaat ovat saaneet yksilöllisistä tarpeista lähteviä erilaisia hoivan ja huolenpidon palveluita. Kotkan kaupunki on ostanut vuosisopimuksella ryhmäkotipaikat, joita kodeissamme on 73. Hoivapalveluyksikössä asuville asukkaille on tehty henkilökohtainen palvelupaketti, joista maksupäätökset on tehnyt kaupungin kotipalveluohjaaja.

Vuokra- ja palveluasunnoissa asuville asukkaillemme, joilla on ollut oikeus saada kaupungin kotipalvelua, Päiväkeskustoimintaa on ollut Kotka-Kodin tiloissa vuodesta 2000 alkaen. Asiakkaat ovat Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta. Asiakkaiden kuljetuksen toimintavuoden aikana hoiti päiväkeskuksen työntekijät yhdistyksen omalla inva-autolla. Ateriapalveluna on tarjottu aamupala, lounas ja päiväkahvi. Viriketoimintana päiväkeskuksessa on ollut mm tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset pelit, lukutuokiot, pikku retket jne. Asiakkaat osallistuivat Kotka-Kodissa järjestettäviin tapahtumin ja kerhotoimintoihin. Saunapalvelua on asiakkailla ollut mahdollisuus käyttää kerran viikossa ja silloin huolehdittiin myös vaihtovaatteiden pesusta. Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestettiin tarvittaessa.

Verenpainetta, verensokeria ja painoa seurattiin asiakkailta säännöllisesti. Asiakkaita on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 17 asiakasta/päivä, kirjoilla oli vuoden aikana 47 asiakasta ja heistä 25 oli säännöllisesti palvelun piirissä viikoittain. Käyntikertoja kertyi kertomusvuoden aikana 4 268.

osti kaupunki palvelut henkilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla Medivire hoivapalvelulta 30.09.2005 asti. Kotkan kaupunki muutti 1.10.2005 alkaen ostopalvelusopimukset palveluseteleihin. Kotipalveluun on loppuvuodesta palkattu yksi sairaanhoitaja ja14 lähihoitajaa. Toimintakauden aikana on kehitetty omaa kotipalvelutoimintaa tehostetun kotihoidon ja tukipalvelujen osalta.

Hoiva- ja kotipalvelussa on painotettu kuntouttavaa hoitotyötä. Koko henkilökunta on saanut kattavan koulutuksen kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen.
Asukkaamme vuonna 2005
  Karhula-Koti Kotka-Koti Koskenrinne Yhteensä
Asukasmäärä
(31.12.2005)
61 55 122 238
(2004: 287)
Sukupuolijakauma 16 miestä 8 miestä 25 miestä 49 miestä
  45 naista 47 naista 97 naista 189 naista
Ikäjakauma        
alle 65 v - - 3 3
65 -74 v 8 6 18 32
75 -84 v 30 23 54 107
yli 85 v 23 26 47 96
Keski-ikä 82,55
(2004:83,22)
83,99
(2004: 84,19)
81,75
(2004: 80,77)
82,76
(2004: 82,73)
Asukkaita
vuoden 2005 aikana
73
(2004:81)
667
(2004: 66)
177
(2004: 199)
317
(2004: 346)
Kotipalveluasiakkaita
vuoden 2005 aikana
44
(2004: 41)
67
(2004: 75)
115
(2004: 116 )
222
(2004: 232)

Sivun alkuun
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päiväkeskustoimintaa on ollut Kotka-Kodin tiloissa vuodesta 2000 alkaen. Asiakkaat ovat Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta. Asiakkaiden kuljetuksen toimintavuoden aikana hoiti päiväkeskuksen työntekijät yhdistyksen omalla inva-autolla. Ateriapalveluna on tarjottu aamupala, lounas ja päiväkahvi. Viriketoimintana päiväkeskuksessa on ollut mm tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset pelit, lukutuokiot, pikku retket jne. Asiakkaat osallistuivat Kotka-Kodissa järjestettäviin tapahtumin ja kerhotoimintoihin. Saunapalvelua on asiakkailla ollut mahdollisuus käyttää kerran viikossa ja silloin huolehdittiin myös vaihtovaatteiden pesusta. Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestettiin tarvittaessa.

Verenpainetta, verensokeria ja painoa seurattiin asiakkailta säännöllisesti. Asiakkaita on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 17 asiakasta/päivä, kirjoilla oli vuoden aikana 47 asiakasta ja heistä 25 oli säännöllisesti palvelun piirissä viikoittain. Käyntikertoja kertyi kertomusvuoden aikana 4 268.
Sivun alkuun
LOMAOSASTO ( LYHYTAIKAISPAIKAT )
Kotka-Kodissa on toiminut neljä vuotta lomaosasto, jonka toiminnalla on tuettu omaishoitajien jaksamista ja mahdollistettu omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. Kolmen viimeisen vuoden aikana terveyskeskussairaala ja Kymenlaakson keskussairaala ovat kotiuttaneet lomaosaston kautta asiakkaitaan. Toimenpiteellä on vähennetty sairaalapaikkojen käyttöä vuoden 2005 aikana 3 236 hoitovuorokautta. Lomaosastolla hoitojaksot ovat olleet 1-2 viikkoa, jonka aikana on kartoitettu asiakkaiden kotona selviytyminen. Työmuotona on kuntouttava työote. Asiakkaita tuetaan ja pohjataan selviytymään omatoimisesti mahdollisimman monista päivän askareista. Toimintavuoden aikana hoitovuorokausia kertyi 6 258. (17.2/as/pv).
Sivun alkuun

ATERIAPALVELU
Toimintavuoden aikana tuotettiin ravitsemissuositusten mukaisesti valmistettuja aterioita. Ruokasuunnittelussa on huomioitu juhlapyhät ja erilaiset tapahtumat kuten ystävänpäivä jne. sekä teemaviikot. Asiakkaiden toiveet ja mieltymykset sekä tarvittaessa erityisruokavaliot on huomioitu. Toukokuusta lähtien aterioiden valmistus aloitettiin Karhula-Kodin ja Kotka-Kodin keittiöissä. Aijemmin valmiit ateriat tuotiin Koskenrinteen Kodin keittiöstä. Uuden järjestelyn myötä on voitu entistä paremmin ottaa huomioon asiakkaiden toiveita ja erityistarpeita.

Aterioita valmistettiin vuoden 2005 aikana:

666/annosta/päivä (2004: 715/annos/päivä)
243 090/annosta/vuosi (2004: 260 075/annosta/vuosi)

Annokseen sisältyi aamupala, lounas, päiväkahvi ja iltaruoka .
Sivun alkuun
PROJEKTIT
Ikäihmisten oma-apu-ryhmätoiminta OMA-APU-projekti (2002-2004)

Projekti on ollut osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista projektia. Raha-automaatti- yhdistys rahoitti projektin toiminnan vuosille 2002-2004. Projekti jatkui 31.5.2005 asti vuosien 2002-2004 rahoituksella. Oma-apuryhmätoiminnalla varmistetaan yli 65-vuotiaiden omatoimisuuden ylläpito, tasa-arvoinen elämä sekä estetään syrjäytymistä ja tuetaan kotona asumista. Toiminnan avulla toteutetaan ikäihmisten mielekästä elämää ja käytetään hyväksi itseavun periaatetta. Oma-apuryhmätoiminta auttaa ikäihmistä tyydyttämään oman tarpeellisuuden roolin.

Projektin loputtua 31.5.2005 toimi Kotka-Karhula alueella 17 ikä-ihmisten ryhmää, joissa viikoittain kävi n. 250 osallistujaa. Ryhmiä ohjasi 18 vapaaehtoista kerho-ohjaajaa. Ystäväntuki toiminnassa oli mukana 17 vapaaehtoista. Vuoden 2005 keväällä järjestettiin vapaaehtoistyössä oleville kaksi koulutusiltaa, tilaisuuksissa annettiin valmiuksia toiminnan jatkamiseen projektin päättymisen jälkeen.

Kerhojen yhteisen retken Pyhtään Mäntynimeen järjestivät vapaaehtoiset Kotkan kaupungin tukemana. Retkelle osallistui 120 ikä-ihmistä. Vapaaehtoiset perustivat yhdistyksen Ikäihmisten Iloksi. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kaikenlaista vapaaehtoistyötä ikä-ihmisten parissa. Projektityöntekijänä on toiminut Pirjo Lanki.

Palveluasunto omaan kotiin
PALSU-projekti 2004-2006

Palsu-projekti on osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista projektia. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa projektin toiminnan vuosina 2004-2006. Tärkeänä osana projektissa on ollut verkostoituminen eri toimijoiden kesken sekä tiivis yhteistyö kunnallisen sektorin kanssa. Tärkeänä lähtökohtana on ollut asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen. Asiakkaalle laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään ja pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Erityisesti kiinnitetään huomiota asiakkaan voinnin seurantaan. Eniten tukea ja palveluja tarvitseville laaditaan kattava palvelusopimus, johon kuuluu intervallihoitoa ja päiväkeskustoimintaa Kotka-Kodissa.

Projektissa on kehitetty TUTU-tuote. TUTU eli turvallisuuden tunne tarkoittaa soittoa asiakkaalle iltaisin sovittuna aikana. Asiakkaalta kysellään päivän tapahtumista ja annetaan mahdollisuus purkaa mieltä painavat huolet ja täten saada hänet rauhoittumaan ennen nukkumaan menoa. Vuoden 2005 aikana TUTU-palvelun piirissä on ollut 9 asiakasta. Projektityöntekijänä on toiminut Marjukka Erkinheimo.

Tekniikka tutuksi projekti (2005-2006)
Keväällä 2005 aloitettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama “Tekniikka tutuksi projekti”. Projektissa perehdytetään ikääntyviä (yli 65-vuotiaita) omaehtoisesti, turvallisesti ja virikkeellisesti käyttämään ja hallitsemaan erilaisia arkielämässä tarvittavia teknisiä laitteita ja välineitä. Kotka-Kotiin on pystytetty “nettinurkkaus”, joka toimii viikoittaisen tekniikkakerhon kokouspaikkana. Kerho on avoin kaikille alueen ikäihmisille, joita tekniikka kiinnostaa tai jotka kaipaavat neuvoa/opastusta päivittäisen tekniikan kohtaamisessa. Kotka-Kodin uudet ja nykyaikaiset tietotekniikkalaitteet mahdollistavat tehokkaan opetuksen erilaisissa ongelmissa. Laitteita voi käyttää myös yksityisesti sopimalla ajan projektityöntekijän kanssa. Koskenrinteen Kodissa kokoontuu oma tekniikkakerho samoin perustein kuin Kotka-Kodissa kerran viikossa. Kerholaisia on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 25 henkilöä viikoittain. Opastusta on annettu myös kännyköiden, lankapuhelimien, Digiboxien, tietokoneiden, videoiden ohjelmointiin, internet/sähköpostiasetuksien sekä pesukoneiden käyttöässä. Projektityöntekijänä on toiminut Pekka Sorjonen.


Sivun alkuun
MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Kevät- ja syyskokoukset

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n kevätkokous pidettiin huhtikuun 5. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 20. Pöytäkirjaan kirjattiin 12 pykälää.

Syyskokous pidettiin lokakuun 26 päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 23. Pöytäkirjaan kirjattiin 13 pykälää.

Hallitus

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:tä johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2005 kokoontui 14 kertaa. Kokouksista on pöytäkirjoihin kirjattu 182 pykälää.

Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkilöistä:
Lempiäinen Seija puheenjohtaja
Korjus Raimo varapuheenjohtaja
Hynninen Raimo
Jääskeläinen Jari
Mäkelä Erkki
Tani Kirsi
Vainikka Marja-Liisa

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteerinä johtaja Eeva-Liisa Säisä ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Sirkku Paukkunen.

Toimikunnat

Hallituksen asettamissa toimikunnissa ovat toimineet vuoden 2005 aikana:

Hallituksen työvaliokunta:
Lempiäinen Seija
Korjus Raimo
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Kiinteistötoimikunta:
Lempiäinen Seija
Hynninen Raimo
Mäkelä Erkki
Säisä Eeva-Liisa

Johtoryhmä:
Brandt Tarja, emäntä
Erkinheimo Marjukka, projektivastaava
Hampus Arja, sairaanhoitaja
Heikkilä Mari, sairaanhoitaja
Heino Helena, sairaanhoitaja
Paukkunen Sirkku, talouspäällikkö
Säisä Eeva-Liisa, johtaja
Säisä Sakari, huoltomestari
Tiainen Hannele, sairaanhoitaja

Sivun alkuun

Tilintarkastus

Vuoden 2005 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Anna-Leena Yrjölä, HTM ja Kymen Tilintarkastus Oy päävastuullisena tarkastajana Kauko Hotti, HTM. Varatilintarkastajana toimi HTM-tilintarkastaja Heli Söderholm.

Hallituksen valitsemina kassavarojen ja tositteiden tarkastajina toimivat Raimo Hynninen ja Marja-Liisa Vainikka.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2005 alussa 173 jäsentä ja vuoden lopussa 172 jäsentä.

Jäsenyydet

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on Vanhusja lähimmäispalvelun liitto ry:n, Vanhustyön Keskusliiton, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry., Tradekan ja Sosiaalialan Työnantajaliitto ry/Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Eeva-Liisa Säisä on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n liittotoimikunnan jäseneksi liittokokouksessa 13.11.2004 kolmevuotiskaudeksi.
Sivun alkuun

Lahjoitukset

Langinkosken koulun yläaste osti taksvärkkikeräyksen tuotolla Koskenrinteen Kodille uusia ruokailuastioita Jyrkilä Oy:n tiloissa järjestetyn kirpputorin tuotolla 1801,20 euroa, palkattiin Koskenrinteen Kotiin työntekijä ulkoiluttamaan asukkaita kesän aikana.

Hellin Heikkilä lahjoitti 200,00 euroa Koskenrinteen Kodin asukkaiden pikkujoulun puurotarjoiluun.

Kerho- ja virkistystoiminta

Asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena ovat kotiemme peruspalveluiden lisäksi lukuisat vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot ja virikkeitä antavat toiminnot.

Koskenrinteen Koti
* Laulukerho
    joka toinen viikko, asukastoimikunnan toimintana
* Seurakunnan kerho
    joka toinen viikko, srk:lta ohjaaja
* Närhinnurkan ikinuoret
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Asukastoimikunnan kahvitilaisuus
    viikoittain
* Tekniikka tutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Närhinnurkka
Koskenrinteellä on toiminut kertomusvuoden aikana vapaaehtoisvoimin aluetupa Närhinnurkka. Toiminta on ollut vilkasta äiti-lapsiryhmässä sekä posliinimaalausryhmässä.

Kuntosali
Koskenrinteellä on pienimuotoinen kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden ja henkilökunnan käytössä. Kuntosalin käyttäjämäärä lisääntyi huomattavasti kertomusvuoden aikana.

Vieraat
Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.

Kotka-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Käsityö- ja askartelukerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Ikäihmisten iltapäiväkerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Jumppakerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Pelikerho
   viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Runo- ja tarinakerho
    joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Retkikerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Omaishoitajienkerho
    kuukausittain yhteistyössä dementiayhdistyksen kanssa
* Chi Kung voimistelu
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Tekniikka tutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Karhula-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Soilen kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Helin kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Anteron lukuhetki
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana

Sivun alkuun

HENKILÖSTÖ
Vuoden 2005 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 82 henkilöä (-04 62 ). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 33 henkilöä. Siviilipalvelusmiehiä oli vuoden aikana 2 henkilöä (-04 2 ). Työllisyystuilla työllistettyjä oli vuoden aikana 33 henkilöä (-04 33), joista kertyi 16 työvuotta (-04 19 ).

Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen toiminimikkeittäin:
2005 2004
Johtaja 1 1
Talouspäällikkö 1 1
Toimistotyöntekijät 2 2
Laitosmiehet 3 2
Emäntä 1 1
Keittiötyöntekijät 8 7
Vastaavat hoitajat - 2
Sairaanhoitajat 5 2
Perus/lähihoitajat 35 14
Kodinhoitaja 1 1
Kotiavustajat 23 27
Projektityöntekijät 2 2
Yhteensä 82 62

Koulutus
Henkilökunnan koulutuksessa on kuluneena toimintavuonna ollut pääpaino laadun varmistamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Paloturvallisuudesta on järjestetty koulutusta säännöllisesti vuosittain.

Eri koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan 60 eri henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 266,5. Keskimääräinen koulutusmäärä oli 4,44 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.

Huomionosoitukset

Hallituksen ja henkilökunnan yhteisessä puurojuhlassa, joka pidettiin 15 päivänä joulukuuta, jaettiin Vanhus- ja lähimmäispalvelu liiton ansiomerkit:

Kultainen ansiomerkki:
Lempiäinen Seija
Lücke Ritva
Tiihonen Helena

Hopeinen ansiomerkki:
Pylväläinen Paula
Matilainen Eija
Mettinen Hely
Valkonen Merja
Wikström Minna
Kähärä Mirja
Tahko Pirjo
Koistinen Helena
Martikainen Sonja
Kukkurainen Irmeli

Suomen Leijonan ritarimerkki on myönnetty 6.12.2005 Eeva-Liisa Säisälle
Seuraavia henkilöitä on muistettu heidän merkkipäivänään: Mäkelä Erkki 60-vuotta

Työntekijöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Forss Sinikka 60-vuotta
Erkinheimo Marjukka 60-vuotta
Laatikainen Seija 50-vuotta
Nielsen Päivi 50-vuotta

Muut muistamiset:
Hänninen Eine eläkkeelle jääminen
Vänskä Raimo eläkkeelle jääminen
Kotkansaaren sairaala 80-vuotta
Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton ansiomerkkien jako 5.3.2005


Sivun alkuun

YHTEISTOIMINTA

Toimintakaudella 2005 ei ollut luottamusmiestä. Työsuojeluvaltuutettuna toimintakautena 2004 - 2005 toimi Kirsti Immonen.

TYÖSUOJELU

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 3 kertaa.

Työsuojelutoimikunta:
Korjus Raimo, puheenjohtaja
(varalla Vainikka Marja-Liisa)
Marttila Kirsi, sihteeri
Säisä Eeva-Liisa
Immonen Kirsti
Autio Terezia
Brandt Tarja
Lehtonen Jaana
Pylväläinen Paula
Säisä Sakari

Työsuojelun toimintaohjelmassa on kehittämiskohteiksi ja -tavoitteeksi kirjattu:
1. Ergonomia
- nosto- ja siirtokoulutus
- työasennot
- apuvälineet

2. Vanhusten lääkehuolto
- perustietoa lääkehoidosta

3. Työilmapiiri
- henkinen hyvinvointi
- työnkierto

4. Tiimityöskentely
Sivun alkuun

YT-NEUVOTTELUKUNTA

Yt-neuvottelukunta on kokoontunut 1 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja
Pylväläinen Paula
Hynninen Tuija
Immonen Kirsti
Nielsen Päivi
Säisä Eeva-Liisa
Venäläinen Sari

TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollosta yhdistyksellä on sopimus Kymijoen Työterveyden kanssa. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi yhdistys on ostanut henkilökunnalle määräaikaistarkastukset 3-vuoden välein.

Kymijoen Työterveyden on organisoinut vuoden 2005 aikana henkilöstölle Aslak-kuntoutusta ja kuntoremonttilomatoimintaa. Aslak-kuntoutukseen osallistui 1 henkilöä ja kuntoremonttilomalle 4 henkilöä. Fysioterapeutti on tehnyt työyksiköissämme ergonomiakäyntejä ja työskentelyolosuhteita on parannettu ohjeiden mukaisesti.

Toimintavuoden lopussa työterveyshuollon ja terveyskeskustasoisen sairaanhoidon palvelut kilpailutettiin. Tarjouskilpailun voitti Kotkan Lääkärikeskus Oy.
Sivun alkuun