Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry
Toimintakertomus 2004.

YLEISTÄ
Kertomusvuosi oli vuonna 1945 rekisteröidyn Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry:n 59. toimintavuosi.

Strategian mukaisesti painopistealueita olivat huonokuntoisten vanhusten omassa kodissa asumisen tukeminen ja omaishoidon hoitokäytäntöjen kehittäminen. Koskenrinteen Kotien vuokra- ja palveluasunnoissa sekä kotiemme ulkopuolella asuville ikä-ihmisille annettavaa kotipalvelua kehitettiin toimintakauden aikana omana toimintana, ilman Kotkan kaupungin tukea. Oman kotipalvelun kehittämisessä saavutettiin hyviä tuloksia ja luotiin uusia toimintamalleja. Omaishoitajille ja hoidettaville kehitettyjen yksilöllisten hoitomallien avulla on saatu aikaan toimivia ratkaisuja omaishoitajien vapaiden järjestämisessä. Kotkan kaupunki antoi 1.9.2004 alkaen kokeiluna palvelusetelejä omaishoidettaville. Setelillä on voitu ostaa hoitovuorokausia Kotka-Kodin lomaosastolla. Kokeilu onnistui hyvin toimintavuonna ja kaikki osapuolet ovat olleet järjestelmään tyytyväisiä.

Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry on ostanut Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n koko osakekannan 17.11.2004 päivätyllä kauppakirjalla. Sapokan Helmi Kiinteistö Oy rakennuttaa Kotkan saarelle os. Gutzeitintie 17-19 kaksi senioritaloa, joihin tulee 42 asuntoa. Talot valmistuvat vuoden 2005 syksyllä. Vuoden 2004 aikana aloitettiin strategian mukaisesti laatujärjestelmän laatiminen. Laadunhallinnassa on tavoitteena asiakaslähtöinen palvelukulttuurin vahvistaminen ja palvelujen laadun määrittely. Ympäristösuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma valmistuivat vuoden 2004 aikana.

Mainontaan ja markkinointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Yhdistyksen kotisivut valmistuivat alkuvuodesta 2004 ja esitteiden ja muun painomateriaalin tarpeita on selvitetty ja alustavaa suunnittelua käynnistetty. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehittämiskeskuksen (hyvinvointiklusterin) kehittämishankkeissa yhdistys on ollut mukana seuraavasti: Palko- (palvelujen yhteensovittaminen kotiutumisessa ja kotihoidossa), laatukoti-, kotiverkkoprojekteissa sekä muisti- ja dementiakeskus-hankkeessa ja Kymenlaakson hyvinvointistrategia + 65-vuotiaat ryhmässä.

Yhteistyö Kotkan kaupungin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa on jatkunut tiiviinä.

Vuodelle 2004 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin.
Sivun alkuun
TALOUS
Yhdistyksen talous pysyi toimintavuonna vakaalla tasolla. Rakennusten ja kaluston poistojen, yhteensä 290 454,29 euroa jälkeen tilikauden tulokseksi kirjattiin ylijäämää 14 165,82 euroa, jonka hallitus esittää lisättäväksi omaan pääomaan. Korkotaso pysyi kertomusvuonna edelleen alhaalla. Tehokkuutta lainojen hoitoon saavutettiin myös maksamalla kaupungin lainat takaisin Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämällä ja Kotkan kaupungin takaamalla 415 000 euron lainalla. Vieraan pääoman vähennys oli 161 486 euroa ja nettokäyttöpääoman lisäys 109 000 euroa. Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 18,3 %. Toimintavuonna kaupunki osti hoivapalveluja ja yövalvontaa 1 667 036 eurolla sekä päiväkeskuspalveluja 73 000 eurolla. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia käytettiin kotipalvelutoimintaan 12 081 euroa ja projektitoimintaan 74 812 euroa. TE-keskuksen myöntämää avustusta OTE-projektiin käytettiin 28 480 euroa. Kotkan työvoimatoimisto osti koulutuspalvelua 15 750 eurolla. Yhdistys työllisti kertomusvuoden aikana 33 työnhakijaa, joiden palkkakustannuksiin saatiin työllistämistukia lähes 218 000 euroa.

Talouden kannalta merkittäviä tulevaisuuden haasteita ovat ikääntyvien kiinteistöjen peruskorjaushankkeet. Toimintavuonna haettiin rahoitusta Koskenrinteen C-talon peruskorjaukseen Raha-automaattiyhdistykseltä. Taloudellisia resursseja tullaan lisäksi enenevässä määrin tarvitsemaan toiminnan kehittämiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä tietotekniikan uusimiseen.
Sivun alkuun
KIINTEISTÖPALVELUT
Yhdistyksellä on kiinteistöt Kotkassa kolmessa kaupunginosassa:

Koskenrinteen Koti Metsolan kaupunginosassa
Kotka-Koti Kotkansaarella
Karhula-Koti Karhulan kaupunginosassa

Kiinteistöjen pinta-alat ovat:

Koskenrinteen Koti 11.831 m2
Kotka-Koti 4.179 m2
Karhula-Koti 3.760 m2
Yhteensä 19.770 m2

Koskenrinteen Koti

Asuintalo A 35 ryhmäkotiasuntoa
Asuintalo B 24 huoneistoa
Asuintalo C 42 huoneistoa
Asuintalo D 37 huoneistoa
Rivitalot 1 ja 2 10 huoneistoa
Nuutti-Koti 10 ryhmäkotiasuntoa

Kotka-Koti
Palveluasuntoja 53 huoneistoa
Norska-Koti 8 lyhytaikaispaikkaa 30.08.2004 asti
               15 lyhytaikaispaikkaa 01.09.2004 alkaen

Karhula-Koti
Palveluasuntoja 31 huoneistoa
Rauhala 14 ryhmäkotiasuntoa
Turvala 14 ryhmäkotiasuntoa

Kodeissamme on asuntoja yhteensä 278.

Toimintavuonna suoritettiin kiinteistöissä kunnossapitokorjauksia, mm:
- 80 asunnon siistimiskorjaukset
- Kotka-Kodin ja Koskenrinteen D-talon saunat
- Koskenrinteen B- ja C-talon välisen yhdyskäytävän ja B-talon kioskin ulkokatot.

Toimintasuunnitelman mukaisesti veden, sähkön ja energian kulutusta on mitattu säännöllisesti kuukausittain.

Kotkan kaupunki on vuokrannut tiloja Koskenrinteeltä 175,0 m2 aluetupatoimintaan. Kotka-Kodista 99,0 m2 Itäkotkansaaren kotipalvelutoimiston käyttöön 31.08.2004 asti, jonka jälkeen tila siirtyi yhdistyksen tuottaman päiväkeskustoiminnan käyttöön. Care Partner hoivapalvelut on vuokrannut työtiloja Kodeistamme yhteensä 53,0 m2 Sotainvalidien Veljesliiton Kymenpiiri ry:lle on vuokrattu Kotka-Kodista 13,0 m2 toimistotilaa. Koskenrinteen Kodista on Mirja Kähärä vuokrannut 28,5 m2 suuruisen tilan kioskitoimintaa varten. Kampaamopalvelujen tuottamista varten on Maija Hurtta vuokrannut työtilaa Kodeistamme yhteensä 49,0 m2. Kotkan Seudun Talokeskus Oy huolehtii Koskenrinteen Kotien kiinteistösiivouksista.
Sivun alkuun
HOIVA- JA KOTIPALVELUT
Hoivapalveluyksiköissä palvelut on annettu asukkaille tehostettuna kotihoitona. Tehostettuna kotihoitona asukkaat ovat saaneet yksilöllisistä tarpeista lähteviä erilaisia hoivan ja huolenpidon palveluita. Kotkan kaupunki on ostanut vuosisopimuksella ryhmäkotipaikat, joita kodeissamme on 73. Hoivapalveluyksikössä asuville asukkaille on tehty henkilökohtainen palvelupaketti, joista maksupäätökset on tehnyt kaupungin kotipalveluohjaaja.

Vuokra- ja palveluasunnoissa asuville asukkaillemme, joilla on oikeus saada kaupungin kotipalvelua, on kaupunki ostanut palvelut henkilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla Care Partner hoivapalvelulta. Yhdistys on toimintakauden aikana kehittänyt omaa kotipalvelutoimintaa tehostetun kotihoidon ja tukipalvelujen osalta.
Asukkaamme vuonna 2004
  Karhula-Koti Kotka-Koti Koskenrinne Yhteensä
Asukasmäärä
(31.12.2004)
63 54 170 287
(2003: 276)
Sukupuolijakauma 15 miestä 8 miestä 39 miestä 62 miestä
  48 naista 46 naista 131 naista 225 naista
Ikäjakauma        
alle 65 v - - 3 3
65 -74 v 7 5 34 46
75 -84 v 28 24 79 131
yli 85 v 28 25 54 107
Keski-ikä 83,22
(2003:82,48)
84,19
(2003: 83.69)
80,77
(2003: 80,53)
82,73
(2003: 82.24)
Asukkaita
vuoden 2004 aikana
81
(2003:80)
66
(2003: 64)
199
(2003: 200)
346
(2003: 344)
Kotipalveluasiakkaita
vuoden 2004 aikana
41
(2003: 57)
75
(2003: 42)
116
(2003: 95 )
232
(2003: 194)

Sivun alkuun
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päiväkeskustoimintaa on ollut Kotka-Kodin tiloissa viisi vuotta. Syksyllä 2004 toiminta siirtyi uusiin 95.0m2 tiloihin, jotka sijaitsevat Kotka-Kodin pohjakerroksessa. Nykyiset tilat ovat viihtyisät ja avarat jatkuvasti lisääntyvälle asiakaskunnalle.

Asiakkaat, jotka ovat Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta, tuodaan päiväkeskukseen yhdistyksen omalla inva-autolla. Kuljetuksen hoitavat päiväkeskuksen työntekijät. Asiakkaille tarjotaan ateriapalveluna aamupala, lounas ja päiväkahvi. Iltapalan ja viikonlopun lounaan voi tarvittaessa viedä kotiin. Erilaista viriketoimintaa ovat päivä- ja viikko-ohjelmat: tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset pelit, lukutuokiot, retket jne. Asiakkaat osallistuvat Kotka-Kodissa järjestettäviin tapahtumiin ja kerhotoimintoihin. Hygieniapalvelu on tärkeä osa toimintaa. Saunapalvelu on käytettävissä viikoittain, jolloin huolehditaan myös vaihtovaatteiden pesusta. Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestetään niitä tarvitseville. Asiakkaita on toimintavuoden aikana ollut keskimäärin 18 asiakasta/päivä, kirjoilla oli 61 ja heistä 30 oli säännöllisesti palvelun piirissä viikoittain. Käyntikertoja kertyi kertomusvuoden aikana 3 942.
Sivun alkuun
LOMAOSASTO ( LYHYTAIKAISPAIKAT )
Kotka-Kodissa on vuodesta 2002 lähtien toiminut 8-paikkainen lomaosasto. Paikkaluku nousi syyskuun alusta viiteentoista. Lomaosaston toiminnalla on mahdollistettu ja tuettu omaishoitajien vapaan pitämistä sekä omaishoitajana jaksamista. Kahden viimeisen vuoden aikana terveyskeskussairaala ja Kymenlaakson keskussairaala ovat kotiuttaneet lomaosaston kautta asiakkaitaan. Toimenpiteellä on vähennetty sairaalapaikkojen käyttöä vuoden 2004 aikana 2 432 hoitovuorokautta. Lomaosastolla hoitojaksot ovat olleet 1-2 viikkoa, jonka aikana on kartoitettu asiakkaiden kotona selviytyminen. Muutama asiakas on viipynyt lomaosastolla useamman kuukauden odottamassa jatkopaikan järjestymistä Työmuotona on kuntouttava työote, asioita ei tehdä asiakkaan puolesta, vaan tuetaan hänen omatoimista selviytymistä. Toimintavuoden aikana hoitovuorokausia kertyi 4 848. (13.3/as/pv)
Sivun alkuun
ATERIAPALVELU
Ateriapalvelu on tuottanut ravitsemissuositusten mukaisesti laadukkaasti ja hygieenisesti valmistettuja aterioita. Ateriapalvelun päivittäisessä toiminnassa on huomioitu asiakkaiden toiveet ja mieltymykset sekä tarvittaessa erityisruokavaliot.

Toimintavuoden aikana on toteutettu erilaisia teemaviikkoja esim. huomioimalla eri vuodenajat. Juhlapyhät on huomioitu perinteitä kunnioittaen. Toimintavuoden aikana on yhteistyössä Kotka-Kodin muiden palveluyksiköiden kanssa suunniteltu toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on saada Kotka-Koti toimimaan Itäkotkan saaren ikäihmisille alueellisena palvelukeskuksena, jolloin korostuu myös ateriapalvelujen edelleen kehittäminen.

Aterioita valmistettiin vuoden 2004 aikana:

715/annosta/päivä (2003: 645/annos/päivä)
260 075/annosta/vuosi (2003: 235 425/annosta/vuosi)

Annokseen sisältyi aamupala, lounas, päiväkahvi ja iltaruoka .
Sivun alkuun
PROJEKTIT
Ote työelämään - laatua vanhustenhuoltoon (2001 - 2003)

Kaakkois-Suomen Ote-projekti aloitti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton kanssa yhteistyössä alueellisena projektina Kotkassa vuonna 2001. Projekti päättyi heinäkuun lopussa 2004. Projektin tavoitteena oli työllistää ensisijaisesti työttömiä työnhakijoita vanhustenhuollon tehtäviin sekä parantaa huonokuntoisten vanhusten palveluja ja hoidon saatavuutta, elämänlaatua, hoidon ja palvelujen sisältöä.

Projektin aikana järjestettiin neljä perehdyttämiskoulutusta yhdessä Kotkan työvoimatoimiston kanssa ja yksi perehdyttämiskoulutus Kouvolan työvoimatoimiston kanssa. Perehdyttämiskoulutukseen osallistui kaikkiaan 67 henkilöä, joista koulutuksen keskeytti viisi. Perehdyttämiskoulutus kesti 8-10 viikkoa. Koulutukseen sisältyi teoriaa vanhustenhoidosta, käytännön harjoittelua ja oman elämän sisällön tarkastelua. Perehdyttämiskoulutus antoi valmiudet työllistyä vanhustenhuollossa erilaisiin tehtäviin sekä varmisti ammatin sopivuuden ja antoi rohkeutta hakeutua alan ammatilliseen koulutukseen.

Projektin myötä ammatilliseen koulutukseen haki 23 kurssin käynyttä. Heistä lähihoitajan opinnot aloitti yhdeksän sekä laitoshuoltajan opinnot yhdeksän henkilöä ja kolme kurssilaista oli päässyt muuhun koulutukseen. Neljä henkilöä oli saanut harjoittelupaikan vanhusten hoitoyhteisöissä. Perehdytyskurssin "Auttavat kädet vanhustyössä" käyneistä 62 ei ollut seurantakyselyssä enää samassa tilanteessa kuin ennen kurssin alkua.

Projektin aikana yhdistelmätuella työllistettiin 112 henkilöä ja työkokeilussa/työelämänvalmennuksessa oli 22 henkilöä.

Projektityöntekijänä on toiminut Sinikka Nieminen.

Ikä-ihmisten oma-apu-ryhmätoiminta OMA-APU-projekti (2002-2004)

Projekti on osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista projektia. Raha-automaatti- yhdistys rahoittaa projektin toiminnan vuosille 2002 - 2004.

Oma-apuryhmätoiminnalla varmistetaan yli 65-vuotiaiden omatoimisuuden ylläpito, tasa-arvoinen elämä sekä estetään syrjäytymistä ja tuetaan kotona asumista. Toiminnan avulla toteutetaan ikäihmisten mielekästä elämää ja käytetään hyväksi itseavun periaatetta. Oma-apuryhmätoiminta auttaa ikäihmistä tyydyttämään oman tarpeellisuuden roolin. Toimintavuonna Kotka-Karhula alueella toimi 17 ikäihmisten ryhmää, joissa viikoittain kävi n 250 ikäihmistä. Ryhmiä ohjaa 18 vapaaehtoista kerho-ohjaajaa. Yhdistämällä ikäihmisten ja vapaaehtoisten voimavaroja tuetaan ja parannetaan molempien elämänlaatua ja estetään syrjäytymistä. Ystävätoiminnassa on ollut mukana yhdeksän vapaaehtoista. He toimivat Koskenrinteen Kodeissa sekä kotiemme ulkopuolella.

Toimintavuoden aikana järjestettiin vapaaehtoistyössä oleville kaksi koulutuspäivää. Kerhojen ja vapaehtoisten toimintaa esiteltiin TV 1:n Vierivät Kivet ohjelmassa. Vapaaehtoiset osallistuivat eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin: meripäiväparaati, Jääkotka hiihto ja toritapahtuma Karhulan torilla. Ryhmät tekivät retkiä: tutustuminen eduskuntataloon, retki Mikkeliin ja merimatka Kaunissaareen. Projektin työntekijät olivat syksyllä Hausjärvellä kertomassa vapaaehtoistoiminnasta.

Projektityöntekijöinä ovat toimineet Pirjo Lanki ja Kaisa Havanna.

Palveluasunto omaan kotiin PALSU-projekti 2004-2006

Palsu-projekti on osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista projektia. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa projektin toiminnan vuosina 2004-2006.

Projektin toiminnan tärkeä osa on verkostoituminen eri toimijoiden kesken sekä tiivis yhteistyö Kotkan kaupungin kanssa. Toimintavuonna on kartoitettu yhdessä Kotkan kaupungin sosiaalihoitajien, edunvalvojien, kotisairaanhoidon ja kotipalvelun sekö omaisten kanssa kotona asuvien apua tarvitsevien vanhusten tarpeita. Tärkeänä lähtökohtana on asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen. Vanhuksille, joille yhdistys tuottaa palveluja, laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan voinnin seurantaan. Asiakkaiden hoidon tarve vaihtelee paljon. Eniten tukea ja palveluja tarvitseville laaditaan kattava palvelusopimus, johon kuuluu päiväkeskustoiminta, lääkehuolto, peseytymisapu, ateriapalvelu, siivous ja pyykkihuolto.

Kotka-Kodissa on kehitetty TUTU-tuote. TUTU eli turvallisuuden tunne tarkoittaa puhelinsoittoa asiakkaalle iltaisin sovittuna aikana. Asiakkaalta kysellään päivän tapahtumista ja annetaan mahdollisuus purkaa mieltä painavat huolet ja täten saada asiakas rauhoittumaan ennen nukkumaan menoa.

Projektityöntekijänä on toiminut Marjukka Erkinheimo.
Sivun alkuun
MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Kevät- ja syyskokoukset

Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin huhtikuun 6. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 19. Pöytäkirjaan kirjattiin 13 pykälää. Syyskokous pidettiin lokakuun 25 päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 40. Pöytäkirjaan kirjattiin 15 pykälää. Ylimääräinen kokous pidettiin kesäkuun 15 päivänä. Kokouksessa annettiin jäsenistölle tietoa Senioritalo hankkeesta.

Hallitus

Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry:n toimintaa johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2004 kokoontui 13 kertaa. Kokouksista on pöytäkirjoihin kirjattu 154 pykälää. Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkiöistä:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja
Korjus Raimo, varapuheenjohtaja
Hynninen Raimo
Jääskeläinen Jari
Mäkelä Erkki
Tani Kirsi
Vainikka Marja-Liisa

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteerinä johtaja Eeva-Liisa Säisä ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Sirkku Paukkunen.

Toimikunnat

Hallituksen asettamissa toimikunnissa ovat toimineet toimintavuoden 2004 aikana:

Hallituksen työvaliokunta:
Lempiäinen Seija
Korjus Raimo
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Kiinteistötoimikunta:
Lempiäinen Seija
Hynninen Raimo
Mäkelä Erkki
Säisä Eeva-Liisa

Taloustoimikunta:
Korjus Raimo
Lempiäinen Seija
Jääskeläinen Jari
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Johtoryhmä:
Brandt Tarja, emäntä
Hampus Arja, vastaava hoitaja
Muranen Ann Christine, sairaanhoitaja
Nieminen Sinikka, vastaava hoitaja
Paukkunen Sirkku, talouspäällikkö
Säisä Eeva-Liisa, johtaja
Säisä Sakari, työhön osallistuva etumies
Sivun alkuun

Tilintarkastus

Vuoden 2004 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Anna-Leena Yrjölä, HTM ja Kymen Tilintarkastus Oy päävastuullisena tarkastajana Kauko Hotti, HTM. Varatilintarkastajana toimi Heli Söderholm, HTM. Hallituksen valitsemina kassavarojen ja tositteiden tarkastajina toimivat Raimo Hynninen ja Marja-Liisa Vainikka.
LAHJOITUKSET
Toimintavuonna yhdistys sai vastaanottaa Kyllikki Jyrkilän perikunnan lahjoituksen 1 529,30 euroa. Lahjoitusvaroilla palkattiin Koskenrinteen Kotiin työntekijä kesäkuukaudeksi ulkoiluttamaan vanhuksia.
Sivun alkuun

Jäsenistö

Kannatusyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2004 alussa 180 jäsentä ja vuoden lopussa 173 jäsentä.

Jäsenyydet

Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n, Vanhustyön Keskusliiton, Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry., Tradekan ja Sosiaalialan Työnantajaliitto ry/Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Eeva-Liisa Säisä on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n liittotoimikunnan jäseneksi liittokokouksessa 13.11.2004 kolmevuotiskaudeksi.
Sivun alkuun

Huomionosoitukset

Seuraavia henkilöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Arja Ojala 60-vuotta
Markku Ahonen 50-vuotta
Raimo Korjus 50-vuotta
Kirsi Tani 50-vuotta

Kunniapuheenjohtaja Nuutti Piipari täytti 90-vuotta 27. elokuuta. Yhdistys järjesti kunniapuheenjohtajalle kahvitilaisuuden Koskenrinteen Kodissa Närhinnurkassa.

Työntekijöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Seppo Piispa 50-vuotta
Rissanen Marja-Leena 50-vuotta

Muut muistamiset:
100-vuotta liiketalouden opetusta Kotkassa
Sivun alkuun

Kerho- ja virkistystoiminta

Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena ovat kotiemme peruspalveluiden lisäksi lukuisat vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot ja virikkeitä antavat toiminnot.

Vieraat
Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.


Koskenrinteen Koti
* Laulukerho, joka toinen viikko, asukastoimikunnan toimintana
* Seurakunnan kerho, joka toinen viikko, srk:lta ohjaaja
* Närhinnurkan ikinuoret, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Asukastoimikunnan kahvitilaisuus viikoittain, asukastoimikunnan toimintana
* Voimistelutuokiot, viikoittain fysioterapeutin ohjauksella

Närhinnurkka
Koskenrinteellä on toiminut kertomusvuoden aikana vapaaehtoisvoimin aluetupa Närhinnurkka. Toiminta on ollut vilkasta äiti-lapsiryhmässä sekä posliinimaalausryhmässä.

Kuntosali
Koskenrinteellä on pienimuotoinen kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden ja henkilökunnan käytössä. Kuntosalin käyttäjämäärä lisääntyi huomattavasti kertomusvuoden aikana.


Kotka-Koti
* Seurakunnan kerho, kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Käsityö- ja askartelukerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Ikäihmisten iltapäiväkerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Jumppakerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Pelikerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Runo- ja tarinakerho, joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Retkikerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Omaishoitajienkerho, kuukausittain yhteistyössä dementiayhdistyksen kanssa
* Chi Kung voimistelu, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Voimistelutuokiot, viikoittain fysioterapeutin ohjauksella

Karhula-Koti
* Seurakunnan kerho, kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Soilen kerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Helin kerho, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Anteron lukuhetki, viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Voimistelutuokiot, viikoittain fysioterapeutin ohjauksella
Sivun alkuun

Henkilöstö

Vuoden 2004 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 62 henkilöä (-04 64 ). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 19 henkilöä. Siviilipalvelusmiehiä oli vuoden aikana 2 henkilöä (-04 6 ). Työllisyystuilla työllistettyjä oli vuoden aikana 33 henkilöä (-04 23), joista kertyi 19 työvuotta (-04 10 ).

Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen toiminimikkeittäin:
2004 2003
Johtaja 1 1
Talouspäällikkö 1 1
Toimistotyöntekijät 2 2
Laitosmiehet 2 2
Emäntä 1 1
Keittiötyöntekijät 7 7
Vastaavat hoitajat 2 3
Sairaanhoitajat 2 2
Perus/lähihoitajat 14 11
Kodinhoitaja 1 1
Kotiavustajat 27 34
Projektityöntekijät 2 1
Yhteensä: 62 64

Koulutus

Henkilökunnan koulutuksessa on kuluneena toimintavuonna ollut pääpaino laadun varmistamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Paloturvallisuudesta on järjestetty koulutusta säännöllisesti vuosittain. Eri koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan 28 eri henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 124,5. Keskimääräinen koulutusmäärä oli 4,44 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.
Sivun alkuun

Yhteistoiminta

Luottamusmiehenä toimintakaudella 2004 toimi Paula Pylväläinen.
Työsuojeluvaltuutettuna toimintakautena 2004 - 2005 toimii Kirsti Immonen.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 4 kertaa.

Työsuojelutoimikunta:
Korjus Raimo, puheenjohtaja (varalla Vainikka Marja-Liisa)
Marttila Kirsi, sihteeri
Autio Terezia
Brandt Tarja
Lehtonen Jaana
Immonen Kirsti
Pylväläinen Paula
Säisä Eeva-Liisa
Säisä Sakari
Virsunen Anne

Työsuojelun toimintaohjelmassa on kehittämiskohteiksi ja -tavoitteeksi kirjattu:
1. Ensiapukoulutus
2. Työilmapiiri, henkinen hyvinvointi
3. Työnkuormittavuus
4. Ergonomia

Kehittämishankkeita on viety eteenpäin toimintavuoden aikana. Ensiapukoulutusta on järjestetty kaksi kertaa vuoden 2004 aikana. Työilmapiirikartoituksessa esille tulleita kehittämiskohteita on jatkotyöstetty. Työnkuormittavuudelle on asetettu seuraavat mittarit: Rava-indeksi (mittaa asiakkaiden kuntoisuutta), henkilöstömitoitus, vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus, henkilökunnan ikärakenne ja sairaus poissaolojen seuranta. Ergonomiassa on annettu ohjausta ja neuvontaa nostoissa. Työterveyshuollon fysioterapeutin työpaikkakäynnillä huomioimat puutteet työtasojen ja työvalaisimien suhteet on korjattu.
Sivun alkuun

YT-NEUVOTTELUKUNTA

YT-neuvottelukunta on kokoontunut 2 kertaa toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
Lempiäinen Seija, puheenjohtaja
Pylväläinen Paula, sihteeri
Hynninen Tuija
Immonen Kirsti
Nielsen Päivi
Säisä Eeva-Liisa
Venäläinen Sari

TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollosta yhdistyksellä on sopimus Kymijoen Työterveyden kanssa. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi yhdistys on ostanut henkilökunnalle määräaikaistarkastukset 3-vuoden välein. Kymijoen Työterveyden on organisoinut vuoden 2004 aikana henkilöstölle TYK-kuntoutusta ja kuntoremonttilomatoimintaa. TYK-kuntoutukseen osallistui 6 henkilöä ja kuntoremonttilomalle 4 henkilöä. Fysioterapeutti on tehnyt työyksiköissämme ergonomiakäyntejä ja työskentelyolosuhteita on parannettu ohjeiden mukaisesti.
Sivun alkuun